"Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania"

Miasto Poznań od 1 marca 2018 r. Projekt realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek - organizacją posiadającą doświadczenie w działaniach wspierających dzieci z niepełnosprawnościami, jak również ich rodziców - projekt "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania" w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 6.4.1) dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 627 947,45 zł

Dofinansowanie: 533 755,33 zł

W ramach projektu zostanie utworzonych 18 miejsc opieki dla dzieci zagrożonych  niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 w formie żłobka, lokalizacja - os. Piastowskie, Poznań.. Założono także realizację aktywizacji zawodowej beneficjentów nie mających zatrudnienia. Wskazać należy, że w Poznaniu brak miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dedykowanych w szczególności dzieciom z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 18 kobiet mieszkających/uczących się/pracujących na terenie miasta Poznania w myśl przepisów KC, sprawujących opiekę nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3.

W placówce "Bartek" (prowadzonej przez Partnera) małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością uczestniczą w systemie ambulatoryjnego wczesnego wspomagania rozwoju. Z wiedzy i doświadczenia Partnera (wywiady z rodzicami) wynika, że gotowość zapisania dziecka do żłobka specjalnego zgłasza znaczna część rodziców.

Projekt skierowany jest do 18 kobiet, ze względu na fakt sprawowania opieki nad małymi dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością, w przeważającej większości przez matki. Projekt skierowany jest w 50% do osób bezrobotnych/biernych zawodowo. Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia, która zostanie zidentyfikowana u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. W katalogu możliwego wsparcia znajdą się między innymi:

- pośrednictwo pracy;

- poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);

- szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

Miejsca opieki w ramach finansowania z projektu funkcjonować będą w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz w ramach trwałości projektu, tj. przez kolejne dwa lata.

Kto może wziąć udział w projekcie:

- rodzice (kobiety) wychowujące dziecko do 3 roku życia wyłączone z rynku pracy (nie posiadające zatrudnienia lub wyłączone czasowo z powodu opieki nad dzieckiem,

- zamierzające powrócić do pracy lub podjąć pracę

* priorytetowo traktowane będą kobiety nie posiadające zatrudnienia

- mieszkające na terenie Poznania

Co można zyskać:

- miejsce opieki w żłobku na os. Piastowskim 42,

- wsparcie terapeutyczne specjalistów w trakcie trwania opieki

- niski koszt opieki nad dzieckiem - w okresie realizacji projektu (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) odpłatność pobierana od rodziców wynosić będzie 200 zł (opłata stała wraz z wyżywieniem)

- wsparcie w podjęciu pracy (przygotowanie IPD, wsparcie doradcy zawodowego, pośrednictwo pracy, staż, szkolenie)

Jak się zgłosić:

- należy wypełnić dokumenty (deklaracja i oświadczenie uczestnika) dostępne na stronie miasta (www.poznan.pl), w Stowarzyszeniu Bartek oraz na stronie Stowarzyszenia, w Biurze Projektu (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 maja 46, Poznań)

- dokumenty (opatrzone podpisem beneficjenta) należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46) lub wysłać na adres (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) lub wysłać na ESP Urzędu Miasta Poznania po opatrzeniu podpisem elektronicznym.

Celem uzyskania kwalifikacji do projektu należy kontaktować się telefonicznie z biurem projektu 61 878 40 30. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem priorytetowego traktowania osób spełniających warunek opisany wcześniej.

Załączniki