Oświadczenia

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk B-3

Dołączane do wniosków:
B-1  pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
B-2  zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

A1   zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym (dot. sieci)
A3   zgłoszenie zamiaru budowy, wykonaniarobót budowlanych
A4   zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
A5   przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
A6   przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia

Załączniki


Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - druk zrzeczenia

Oświadczenie można złożyć dopiero po wydaniu decyzji.
Po złożeniu zrzeczenia, decyzji nie można już zaskarżyć - staje się ona ostateczna i prawomocna.
Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem dostarczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, przez ostatnią z tych stron.

Załączniki


Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej - druk oświadczenia

Dołączamy je do wniosku o pozwolenie na budowę (art. 33 ust. 2 pkt 10 Prawo Budowlane), zgodnie z  warunkami określonymi w art.7b z dnia 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:"Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Załączniki


Oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  ( o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit a Prawo Budowlane)że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - druk oświadczenia

Dołączamy je do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych.