Zgłaszanie kandydatów na członków OKW

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywania przez pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych znajduje się poniżej w sekcji Załączniki.

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU ZGŁASZANIA PRZEZ KOMITETY WYBORCZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBOWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (okw) reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 338 ze zmian.) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979).

Zgodnie z § 4 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

(...)

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Kandydaci na członków okw w Poznaniu muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

Komitety wyborcze, które złożą zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, nie muszą ponawiać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenie złożone w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie, zachowuje ważność.

Niemniej jednak wskazane jest, by komitet wyborczy nawiązał kontakt z kandydatami na członków okw i przekazał do Urzędu Miasta Poznania informacje o ewentualnych rezygnacjach.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników) mogą składać zgłoszenia:

-      drogą elektroniczną na adres: zgloszenia_okw@um.poznan.pl (skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia; plik w formacie.pdf,.jpg). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

-      drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Organizacyjny
pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań z dopiskiem "wniosek do okw".

-      bezpośrednio, w budynku Urzędu na pl. Kolegiackim 17 (konieczny wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu w celu umówienia terminu odbioru zgłoszenia).

Wnioski można składać do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Poznania).

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków okw przedstawiciele komitetów mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta Poznania i urzędnikami wyborczymi.

Wykaz dyżurów urzędników wyborczych jest dostępny na dostępny na stronie internetowej: www.poznan.pl/wyboryprezydenta2020

Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do okw:

(61) 878 58 04, (61) 878 52 61

UWAGA

  • Wyborcy, którzy w poprzednich wyborach powszechnych zameldowali się w Poznaniu albo w innej gminie na terenie województwa wielkopolskiego na pobyt czasowy i/lub dopisali się do spisu wyborców w Poznaniu albo w innej gminie na terenie województwa wielkopolskiego, nie są ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy. W rejestrze wyborców ujmowane są wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały w Poznaniu / gminie z obszaru województwa lub takie, które zostały do niego wpisane na swój wniosek.
  • Podanie w zgłoszeniu innego adresu zamieszkania niż adres stałego zamieszkania wskazany w rejestrze wyborców uniemożliwia weryfikację wyborcy ze względu na niezgodności z rejestrem wyborców, co skutkuje z brakiem przesłanek do powołania w skład okw.
  • W przypadku zgłoszenia kandydata na członka okw dotyczy ono deklaracji udziału w wyborach w terminie wyborów, tj. 28 czerwca  2020 r., a także - w razie zarządzenia ponownego głosowania - w dodatkowym terminie, tj. 12 lipca 2020 r.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym okw zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego I w Poznaniu dnia 15 czerwca 2020 r.

Powiadomienie o powołaniu zgłoszonych kandydatów na członków okw i terminach pierwszych posiedzeń komisji oraz szkoleń nastąpi drogą telefoniczną i e-mailową.

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że komunikat oraz formularz zgłoszenia indywidualnych kandydatów na członków okw umieściliśmy w kaflu dedykowanym wyborcom w informacjach ogólnych.

Zapraszamy

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej