Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zgodnie z Prawem Budowlanym, każda istotna zmiana w projekcie budowlanym wymaga wstrzymania robót i zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przez istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego należy rozumieć zmianę:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury,
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, np. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego,
 • warunków niezbędnych do zapewnienia korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze,
 • zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • warunków zawartych w: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, innych aktach prawa miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ocena, czy odstąpienie od projektu ma charakter istotny należy do projektanta. W przypadku gdy projektant uzna odstąpienie za nieistotne, zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. W takim przypadku nie jest konieczne uzyskiwanie zmiany pozwolenia na budowę.

Nie jest istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego, jeśli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

 • nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,
 • nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,
 • nie narusza przepisów techniczno-budowlanych,
 • nie ma konieczności uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • nie dotyczy odstąpień wymienionych w art. 36a ust. 5 pkt 3-6 ustawy Prawo budowlane, czyli: dostępności obiektu dla niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania, warunków zawartych w planie miejscowym, aktach prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub nie wymaga uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.