Koncesja jest to decyzja administracyjna zezwalająca na prowadzenie działalności w obszarze, w którym z mocy ustawy ograniczona jest swoboda prowadzenia tejże działalności. Koncesje wydaje organ, który administruje zakresem interesującej nas działalności.

Posiadanie koncesji jest konieczne w prowadzeniu działalności w zakresie:

  • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, (organ odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl)
  • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (organ odpowiedzialny:Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.gov.pl)
  • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami oraz energią, (organ odpowiedzialny: Urząd Regulacji Energetyki, www.ure.gov.pl)
  • ochrony osób i mienia, (organ odpowiedzialny:Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.gov.pl)
  • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, (organ odpowiedzialny: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, www.krrit.gov.pl)
  • przewozów lotniczych, (organ odpowiedzialny: Urząd Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl)
  • prowadzenia kasyna gry (organ odpowiedzialny: Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl)