Przepisy dotyczące umożliwiają organizacjom ubieganie się o dotację od samorządu w formie tak zwanego "małego grantu". W tym przypadku organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów - o ile samorząd uzna "celowość" projektu ("zadania publicznego") i będzie dysponował odpowiednimi środkami.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty na odpowiednim wzorze. Zapraszamy do składania ofert poprzez program Witkac, który ułatwia przygotowanie dokumentu. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Oferty są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale komunikatów - "Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji".

Załączniki


kontakt:

Iwona Gołembowska

tel. 61 878 57 34
e-mail: iwona_golembowska@um.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej