Konkurs "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2021 rok Informacje o konkursie

Informujemy, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (zwane dalej SZMP), którego Miasto Poznań jest członkiem, ogłosiło konkurs "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2021 rok.

grafika ilustrującą - grafika artykułu
logo SZMP

Kto może wziąć udział
W konkursie mogą wziąć udział: miasta i gminy - członkowie SZMP, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.
Tematy konkursu obowiązujące w 2021 roku:
a) Zdrowie w każdym wieku
b) Zdrowie i środowisko

Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu wpisującego się w wyżej wymienioną tematykę oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.
Granty SZMP nie mogą być przydzielone na:
- programy zakładające prowadzenie działalności gospodarczej,
- działalność polityczną, 
- zadania, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
- refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o przyznaniu grantu.
Termin realizacji zadania: od 7 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wysokość dofinansowania
- wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu - przy stawce do 20,00 zł za jedną godzinę),
- maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego grantu wynosi 5 000,00 zł.

Termin i sposób składania wniosków:
- wniosek powinien być sporządzony na załączonym formularzu i kompletnie wypełniony w części dotyczącej Wnioskodawcy (tj. bez punktu VII., który wypełnia koordynator lokalny SZMP),

- wniosek należy przesłać elektronicznie na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania: wziss@um.poznan.pl i elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl w wersji edytowalnej Word oraz w wersji nieedytowalnej podpisany przez osoby upoważnione, który w następnej kolejności - po weryfikacji formalnej i zaopiniowaniu przez lokalnego koordynatora SZMP - prześle wniosek do Biura SZMP z siedzibą w Łodzi,

ostateczny termin składania wniosków na adresy e-mail podane w pkt. b) upływa 20 kwietnia 2021 r. o godz. 15:30,

Wnioski przesłane po terminie określonym w pkt. c), na innym niż wymagany formularzu, niekompletnie wypełnione, nie podpisane przez osoby upoważnione - nie podlegają ocenie formalnej przez koordynatora lokalnego.

Termin rozpatrzenia wniosków przez SZMP

Planowany termin rozpatrzenia wniosków to 26.05.2021 r. Wnioski będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli miast członkowskich SZMP.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie konkursu "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na 2021 rok.

Osoby do kontaktu z ramienia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:
Elżbieta Jankowiak, tel. 61 87 85 459, e-mail: elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl
Urszula Piaszczyńska, tel. 61 87 85 480, e-mail: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

EJ

Załączniki

sieci społecznościowe