Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c, e RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:

               a)      wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 18 i 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, numery                         LXXVI/1113-1154/V/2010) - zapewnienie jawności i dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym  sporządzenie protokołów z przebiegu sesji,

              b)      wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi                                 sytuacji kryzysowych) - zapewnienie transmisji audiowizualnej lub teleinformatycznej z posiedzeń organów.

      4.Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię,  nazwisko, e-mail, wizerunek, barwa głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w trakcie obrad sesji Rad Osiedli może przekazać Administratorowi.

      5.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

      6.Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III RODO.

      7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      8.Podanie danych osobowych przez mieszkańców jest dobrowolne. Zakres udostępnianych Administratorowi danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rad Osiedli (sterowanie mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której dane dotyczą tj. uczestnik zdalnej sesji. Natomiast przez radnych osiedlowych                              podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdalnej Rady Osiedla.

     9.Przebieg obrad sesji Rad Osiedli jest rejestrowany na nośniku informacji przy użyciu systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rady Osiedli.

     10.W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego wykorzystywany jest program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, Inc  Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego będącego poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego  na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO (standardowe                       klauzule umowne).

     11.W związku z tym, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, Administrator danych osobowych wdrożył dodatkowe zabezpieczenia celem ich ochrony. Szczegółów w tym zakresie udziela IOD.           Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Zoom Video Communications, Inc  znajduje się w Polityce Prywatności Zoom (załącznik poniżej). Polityka prywatności Google LLC (https://policies.google.com/privacy).

     12. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

     13. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Załączniki

sieci społecznościowe