Zadania i kompetencje

Osiedla nie posiadają odrębnej od gminy osobowości prawnej, działać mogą zatem tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie udzielonych przez organy gminy upoważnień.

Do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie:
1) tworzenia więzi lokalnych;
2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;
4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
5) ładu przestrzennego;
6) porządku i bezpieczeństwa;
7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
8) dbałości o mienie Miasta;
9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Statut dla każdego osiedla uchwala Rada Miasta.

Wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane są do podejmowania działań umożliwiających osiedlom wykonywanie ich zadań. Zasady współpracy zostały określone w Zarządzeniu Nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z 9 czerwca 2011 r. w sprawie współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami.

Obsługą osiedli zajmuje się - Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urządu Miasta Poznania i to za jego pośrednictwem należy kierować korespondencję do organów osiedli, korzystając z adresu e-mail: wjpm@um.poznan.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.