Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w art. 5 daje gminom możliwość tworzenia w drodze uchwały, przez radę gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, jednostek pomocniczych: sołectw oraz dzielnic, osiedli i innych.
W Statucie Miasta Poznania postanowienia dotyczące jednostek pomocniczych zawarte są w §§ 30 - 46 Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.

Statut Miasta Poznania w art. 30 stanowi, iż Rada Miasta Poznania w drodze uchwały tworzy na terenie całego miasta z własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców, jednostki pomocnicze - osiedla.