Wysokość środków finansowych do dyspozycji dla poszczególnych osiedli ustalana jest na podstawie uregulowań uchwały Rady Miasta Poznania - Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla ze zmianami.

Na podstawie zasad określonych w tej uchwale, w ramach budżetu Miasta, Osiedla dysponują:

1) środkami wolnymi;

2) środkami celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom;

3) środkami przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych;

4) środkami uzyskanymi w drodze konkursu na zadania inwestycyjne ("granty").


PLANOWANIE

Organy osiedla decydują o sposobie wydatkowania środków w przygotowywanych przez siebie planach. Zadania przyjęte w planie realizują właściwe merytorycznie wydziały lub jednostki organizacyjne Miasta.
Zasady planowania zadań w ramach przyznanych do dyspozycji środków określa Zarządzenie Nr 526/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2021 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta.

GRANTY
Od 2000 r. w budżecie Miasta Poznania, wydzielone są środki na dofinansowanie zadań iqwnestycyjnych, wyłonionych w drodze konkursu projektów zgłoszonych przez osiedla.

Zasady konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 416/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta - osiedli.


DIETY
Zasady przyznawania diet reguluje Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z 12 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych - osiedli.

NIERUCHOMOŚCI
Osiedlom może zostać przekazana nieruchomość do zarządzania i korzystania, stanowiąca mienie komunalne miasta. Przekazanie następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta podjętego na wniosek organów uchwałodawczych osiedla.