Opieka wytchnieniowa

Miasto, razem z poznańskimi organizacjami pozarządowymi, realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  dot. opieki wytchnieniowej - można się już do niego zgłaszać. To duże wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

. - grafika artykułu
fot. Freepik

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi i dziećmi ze znacznym stopniem  niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. W ramach programu, rodziny lub opiekunowie otrzymują bezpłatną pomoc w opiece, dzięki czemu będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Poznaniacy i poznanianki, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych form wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, wystarczy skontaktować się z organizacją, która realizuje wybrany rodzaj opieki.

Pierwsza propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym miejscu - maksymalnie do 240 godzin usług. Realizatorami są:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA (tel. 61 868 66 46, adres e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com),
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu (tel. 721 265 595, adres e-mail: psoni.poznan@gmail.com),
 • Fundacja Petra senior (tel. 665 006 501, adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl),
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej ŚMIAŁEK (tel. 601 426 397, adres          e-mail: kd@smialek.org),
 • Fundacja Tak dla Samodzielności (tel. 660 755 677, adres e-mail: kontakt@takdlasamodzielności.pl),
 • Fundacja AKME (tel. 601 900 048, adres e-mail: ddp@fundacja-akme.pl).

Organizacje: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło oraz Fundacja Tak dla Samodzielności zapewniają również pobyt dzienny dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Druga propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce, zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami - maksymalnie do 14 dni pobytu. Realizatorami zadania są:

 • Stowarzyszenie Na Tak (tel. 607 882 017, adres e-mail: biuro@natak.pl),
 • Fundacja AKME (tel. 601 900 048, adres e-mail: ddp@fundacja-akme.pl).

Stowarzyszenie Na Tak zapewnia również pobyt całodobowy dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł).

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub  
osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek całodobowego pobytu, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W ramach programu zostanie zapewnionych: 

 • 23 280 godzin  wsparcia w formie pobytu dziennego dla  97 osób, w tym dla 8 dzieci (w wieku do ukończenia 16 roku życia),
 • 1 358 dni pobytu całodobowego dla 97 osób, w tym dla 8 dzieci (w wieku do ukończenia 16 roku życia).

Program realizowany jest od 28 kwietnia 2022 r. do 27 grudnia 2022 r. Środki finansowe w kwocie    1 995 193,00 zł przeznaczone na powyższe zadania Miasto otrzymało z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

sieci społecznościowe