Firmy asenizacyjne

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodny z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

Więcej informacji znajdziecie Państwo, na stronie Biznes.gov.pl klikając tutaj. klikając

Zachęcamy do korzystania z gotowych wzorów pism zamieszczonych poniżej.

Załączniki


UWAGA!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549), wprowadzającej konieczność posiadania wiedzy przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w zakresie położenia nieruchomości względem obszaru i granic aglomeracji KPOŚK, Wydział Gospodarki Komunalnej udostępnia (w załącznikach poniżej) listy adresów nieruchomości na terenie Poznania:

  • w granicach aglomeracji Poznań KPOŚK,
  • w granicach aglomeracji Kórnik KPOŚK,
  • poza granicami aglomeracji.

Na podstawie nowelizacji, do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), w art. 7 po ust. 6b, dodano ust. 6c w brzemieniu:

"Gminne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 5, w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.3)), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe."

Oznacza to, że nieczystosci ciekłe pobrane z adresów, które znajdują się na terenie aglomeracji Poznań mogą być zlewane TYLKO i WYŁĄCZNIE na stacjach zlewnych:

  • w Poznaniu na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej,
  • w Luboniu przy ul. Dębieckiej,
  • w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej,
  • w Pobiedziskach przy ul. Goślińskiej.

Ponadto nieczystosci ciekłe pobrane z adresów, które znajdują się na terenie aglomeracji Kórnik mogą być zlewane TYLKO i WYŁĄCZNIE na stacjach zlewnych:

  • w Mosinie przy ul. Mocka,
  • w Borówcu,
  • tych samych co dla aglomeracji Poznań.

Weryfikacji położenia nieruchomości względem obszaru i granic aglomeracji KPOŚK można dokonywać również za pomocą mapy w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania pod adresem: http://sip.geopoz.pl/sip/nmap/mapa/1/default

Należy aktywować warstwę obrazującą obszary i granice aglomeracji KPOŚK na panelu "Warstwy tematyczne mapy" po lewej stronie ekranu:

Warstwy tematyczne mapy --> Środowisko --> granice aglomeracji KPOŚK - klikając pole wyboru,

a następnie wyszukać dany adres nieruchomości przez narzędzie "Szukanie obiektow":

Szukanie obiektow --> System adresowy, Punkty adresowe --> nazwa ulicy (pole tekstowe) --> numer porządkowy (pole tekstowe, opcjonalnie) - klikając przycisk Szukaj i opcjonalnie wybierając z listy.

Widok mapy powinien ukazać okolice wybranego lub wyszukanego adresu. Wtedy wystarczy stwierdzić czy dany adres leży w obszarze i granicach warstw aglomeracji czy poza nimi. Przykładową ścieżkę postępowania przedstawiono na obrazkach po prawej stronie.

Załączniki


Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe maksymalne stawki za opróżnianie 1m3:

1) 35 zł brutto za odbiór 1 m3nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach innych niż rodzinne ogrody działkowe;

2) 55 zł brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych;

3) 200 zł brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej