Użytki ekologiczne

 1. użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie"
 • ustanowiony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XV/146/VI/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 232, poz. 3736)
 • celem ustanowienia użytku jest ochrona populacji płazów i realizacja zadań dydaktycznych

2. użytek ekologiczny "Bogdanka I"

 • ustanowiony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXIII/304/VI/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bogdanka I" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 317)

3. użytek ekologiczny "Bogdanka II"

 • ustanowiony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXIII/305/VI/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bogdanka II" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 318).
 • utworzone w celu ochrony półnaturalnych zbiorowisk roślinnych (łąk podmokłych) w dolinie Bogdanki z całym ich bogactwem gatunkowym.

4. użytek ekologiczny "Strzeszyn"

 • ustanowiony uchwałą Nr XLII/652/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Strzeszyn" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 stycznia 2013 r. poz. 451),
 • utworzony w celu ochrony biotopów torfowisk niskich, podmokłych łąk, muraw kserotermicznych i okrajków lasów oraz biotopów wodnych.

5. użytek ekologiczny "Dębina I"

 • ustanowiony uchwałą Nr LX/924/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Dębina I",
 • utworzony w celu ochrony fragmentów starego drzewostanu dębowego, stanowiącego pozostałość po dawnych, dębińskich lasach łęgowych rosnących w dolinie Warty, wraz z pozostałym starodrzewem i stawami.

6. użytek ekologiczny "Dębina II"

 • ustanowiony uchwałą Nr LX/925/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Dębina II",
 • utworzony w celu ochrony fragmentów starego drzewostanu dębowego, stanowiącego pozostałość po dawnych, dębińskich lasach łęgowych rosnących w dolinie Warty, wraz z pozostałym starodrzewem i stawami.

7. użytek ekologiczny "Darzybór"

 1. ustanowiony uchwałą Nr LXXV/1205/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Darzybór",
 2. utworzony w celu ochrony dobrze zachowanych fragmentów borów mieszanych i roślinności łąkowej.

8. użytek ekologiczny "Wilczy Młyn"

 1. ustanowiony uchwałą Nr XXI/288/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wilczy Młyn",
 2. utworzony w celu ochrony siedlisk nietoperzy i gatunków objętych ochroną  prawną,  siedlisk  przyrodniczych...

9. użytek ekologiczny "Łęgi Potoku Różanego"

 1. ustanowiony uchwałą Nr XXXIX/684/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łęgi Potoku Różanego",
 2. utworzony w celu ochrony kompleksu nadrzecznych siedlisk przyrodniczych wzdłuż  Potoku  Różanego i naturalnych zbiorników wodnych oraz starorzecza i łąk zalewowej doliny rzek i Warty.

10. użytek ekologiczny "Kobylepole"

 1. ustanowiony uchwałą Nr III/31/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kobylepole",
 2. utworzony w celu ochrony najcenniejszych, okazałych drzew, o obwodach pomnikowych oraz ochrony cennych, zbliżonych do naturalnych i półnaturalnych, lasów liściastych i fragmentów nieleśnych zbiorowisk roślinnych, związanych z siedliskami wilgotnymi, w tym zespołów lasów liściastych - łęgu wiązowo-jesionowego (Querco-Ulmetum minoris) i grądu środkowoeuropejskiego (Galio sylvatici-Carpinetum), ochrony bogactwa i różnorodności biologicznej krajobrazu naturalnego, jak również ochrony krajobrazu kulturowego (dawnego parku należącego do rodziny Mycielskich).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej