W Poznaniu wyznaczonych jest 5 kąpielisk, zlokalizowanych na największych zbiornikach wodnych:

  • Malta (na jez. Maltańskim),
  • Krzyżowniki (na jez. Kierskim),
  • Strzeszynek (na jez. Strzeszyńskim),
  • Rusałka (na jez. Rusałka),
  • Kiekrz (na jez. Kierskim).

Organizator kąpielisk - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpieliska mają być otwarte, przekazać Prezydentowi Miasta Poznania (Wydziałowi Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania) wniosek o umieszczenie kąpielisk w wykazie kąpielisk (art. 37, ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne  (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Rada Miasta Poznania określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja:

  • wykaz kąpielisk na terenie gminy (art. 37 ust 2 ustawy Prawo wodne),
  • sezon kąpielowy (art.37 ust 1 ustawy Prawo wodne).

Na 2022 rok - Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LXII/1146/VIII/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.