Program ochrony środwiska przed hałasem

10 grudnia 2013 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałą Nr LX/927/VI/2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania.

Program został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 487) i wszedł w życie z dniem 5 lutego 2014r. Jednocześnie utraciła moc uchwała Nr XLIII/521/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2008r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem"

Program obejmuje perspektywę krótkookresową (do 2018r.), średniookresową (2019-2023) oraz długookresową (po 2023 r.), przy czym cele średniookresowe i długookresowe będą weryfikowane przy kolejnych edycjach programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej