Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Jego zadaniem jest osiągnięcie przy aktywności osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej jakości życia i integracji społecznej.


O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabiliacyjny może ubiegać się:

- osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego i potrzeby prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu,

- jeden raz w roku - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania, wymaganych załączników oraz druki wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - www.mopr.poznan.pl.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Cześnikowskiej 18 w Poznaniu, (tel. 61 860 99 32).


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej