Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam projekt budżetu Miasta Poznania na 2016 r.

Niniejszy dokument opracowano na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu na rok przyszły oraz wieloletniej prognozy finansowej. W dużej mierze opierają się na projekcjach wskaźników makroekonomicznych zastosowanych przez Ministerstwo Finansów do projektowania ustawy budżetowej na rok 2016, zakładających utrzymanie w gospodarce tendencji pozytywnych.Poza czynnikami makroekonomicznymi, na ostateczny kształt budżetu wpływ mają regulacje ustawowe, w szczególności te limitujące obsługę zadłużenia. Oddziałują one bardzo silnie na poziom możliwych do poniesienia wydatków bieżących.

Ze względu na powyższe, w projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano dochodyna poziomie 2.907,3 mln zł, przy wdatkach w kwocie 3.129,9 mln złotych. Oznacza to, że wynik budżetu zamyka się deficytem na poziomie 222,6 mln złotych.

W przedłożonym projekcie budżetu założono niemal 2%-owy wzrost dochodów bieżących, przy umiarkowanym 3%-owym wzroście wydatków bieżących. Na zwiększenie tych pierwszych istotnie wpływa - między innymi - planowany wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (6,8). Natomiast wzrost wydatków bieżących wynika - między innymi - z zabezpieczenia dodatkowych środków na kwestie istotne z punktu widzenia mieszkańców: zorganizowane formy opieki nad dziećmi do lat 3, pomoc społeczna nakierowana na osoby starsze i rodziny wymagające wsparcia, transport zbiorowy oraz bezpieczeństwo. Projekt budżetu na 2016 rok zakałada również średnio 3%-ową regulację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz dodatkowe wydatki na utrzymanie nowo oddanych przedsięzwięć, na warunkach wynikającyh z umów o dofinansowanie z UE.+Wyraźnie mniejszy (o 68,2% w stosunku do roku 2015) plan dochodów majątkowych jest konsekwencją zakończenia i rozliczenia projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. W kwocie zaplanowanej na wydatki majątkowe (638,7 mln złotych, stanowiącej ponad 20% ogółu wydatków), zabezpieczono - między innymi - środki na kontynuację już realizowanych inwestycji, jak również dokonano aktualizacji wysokości środków na inwestycje planowane uprzednio.

Jednocześnie w planie inwetycji na rok 2016 pojawia się wiele nowych przedsięzwięć, których zasadaniczym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków zachęcających do zamieszkania w Poznaniu. Są to zarówno projekty z obszaru infrastruktury transortowej, np. budowa dróg rowerowych, jak i sfery społecznej - inwestycje w oświatę, politykę społeczną i zdrowotną, kulturę i sport. Zwiększone środki na działania inwestycyjne podniosą także jakość przestrzeni publicznej, np. poprzez odbudowę terenów zielonych w śródmieściu.


Istotną pozycję w planie wydatków majątkowych stanowią środki na prace przygotowawcze związane z projektami inwestycyjnymi, o dofianasowanie których Miasto planuje ubiegać się w ramach unijnej perspektywy finansowej na okres 2014-2020. Na wkład własny w tych projektach, w ramach wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono 600 mln zł w latach 2016-2022.

Projekt budżetu zakłada udział kredytów i pożyczek w finansowaniu ujemnego wyniku budżetu. Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 1.811,0 mln zł.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 11,0%, a po dokonaniu wyłączeń obsługi zadłużenia dotyczącej realizacji projektów unijnych osiągnie 10,6%, przy indywidualnym limicie obsługi zadłużenia ustalonym zgodnie z regulacjami finansów publicznych - na poziomie 11,9%.

Jestem przekonany, że przedkładany projekt budżetu zawiera optymalne rozwiązania dla mieszkańców Poznania. Ze względu na obecy stan finansów Miasta, jego realizacja będzie wymagała sporej dyscypliny. Liczę, że osiągnięte kompromisy, odzwierciedlone w zaprojektowanym sposobie finansowania zadań, zostaną przyjęte przez Radę Miasta, a dyskusje nad projektem budżetu będą merytoryczne i konstruktywne.