Miasto Poznań w okresie od 1 marca do 30 października 2017 r. realizuje projekt pt. "POZ-NORD"

Projekt relizowany jest w Partnerstwie z Nordland Fylkeskommune (okręg Nordland, północna Norwegia).

Projekt POZ-NORD jest dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz Budżetu Państwa w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. 

Wartość projektu 115 940 zł.

Projekt realizowany jest w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, którego Operatorem jest Ministerstwo Zdrowia.

Celem nadrzędnym projektu, korespondującym z celami Programu Operacyjnego "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"  jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze miasta Poznania oraz okręgu Nordland w północnej Norwegii.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie stosunków dwustronnych z Norwegią poprzez wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy partnerskiej między Miastem Poznań a okręgiem Nordland w obszarze ochrony i wzmocnienia zdrowia fizycznego oraz psychicznego dzieci i młodzieży jak również polepszenia kompleksowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży na obszarze funkcjonalnym projektu, zarówno w Polsce jak i Norwegii.

W ramach projektu realizowane są działania mające na celu wzmacnianie współpracy wpływającej na zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne związane z nieprawidłowym stylem życia oraz zapobieganie rozwojowi chorób podłoża psychicznego.

Projekt zakłada realizację dwóch wizyt studyjnych - delegacji norweskiej w Poznaniu oraz delegacji z Poznania w Województwie Nordland.

Wizyty realizowane są w szczególności celem poznania działań realizowanych przez stronę norweską i polską na danym obszarze w zakresie profilaktyki zdrowia, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz działań ograniczających społeczne nierówności w ochronie zdrowia, zapewnią wymianę dobrych praktyk, ale także już w trakcie ich trwania promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnych społeczności w Polsce i Norwegii.

Niezwykle istotnym celem wizyt jest   podwyższanie świadomości społecznej w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz zdrowia psychicznego oraz aktywizacja środowiska lokalnego w zakresie włączenia w działania na rzecz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu.

Wizyty pozwolą na poznanie potrzeb instytucji odwiedzanych w trakcie ich trwania, które  mogą stanowić podstawę przyszłych projektów partnerskich, inspirację dla koncepcji dalszej współpracy.

Już na etapie wizyt następować będzie  wymiana doświadczeń oraz podejmowanie inicjatyw i zawiązywanie współpraca w zakresie polepszania kompleksowych programów profilaktycznych.

Doświadczenia i wiedza zdobyta podczas wizyt studyjnych opisane zostaną w "Kompendium Współpracy". Opracowanie będzie stanowiło podsumowanie projektu a także koncepcje dalszej współpracy. Wartość dodaną stanowi projektowanie szerszego (wybiegającego poza relacje dwustronne na linii Miasto Poznań - okręg Nordland) partnerstwa, dzięki uwzględnieniu instytucji odwiedzanych w trakcie wizyt studyjnych. "Kompendium Współpracy" stanowić będzie także mini przewodnik ukazujący możliwości wspólnego działania instytucji, które odwiedziły delegacje z krajów partnerskich. Kompendium Współpracy zostanie rozpropagowane wśród podobnych instytucji działających w kraju partnerów. To pozwoli na włączenie w dalszą współpracę lokalnych podmiotów świadczących specjalistyczne usługi i wsparcie dla dzieci i młodzieży.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej