Przepisy prawne

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego

Ustawa o kredycie konsumenckim  (stosowana do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 roku)

Ustawa o kredycie konsumenckim  (stosowana do umów zawartych 18 grudnia 2011 roku lub później)

Ustawa o usługach turystycznych

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Rozporządzenie Parlamentu i Rady ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Ustawa o timeshare

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Kodeks cywilny

Kodeks wykroczeń  (wykroczenia na szkodę konsumentów - art. 132 i nast.)