Zgoda na loty i przeloty samolotów i śmigłowców nad Poznaniem

Zgodę na lot/przelot w strefie R (w przypadku Poznania strefa EP R4) może wydać Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli lot/przelot odbywać się będzie na wniosek Prezydenta Miasta Poznania lub na wniosek innego podmiotu - ale za akceptacją Prezydenta Miasta Poznania.

W szczególności lot/przelot taki powinien być uzasadniony potrzebami gospodarczymi, kulturalnymi albo związanymi z zapewnieniem informacji publicznej.

Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w Poznaniu oraz mienie znajdujące się na terenie miasta - istotny jest rodzaj statków powietrznych używanych w tego rodzaju lotach/przelotach. Wykonawca takich lotów/przelotów powinien używać śmigłowca posiadającego I klasę osiągową lub samolot posiadający takie parametry techniczne, aby w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej możliwa była kontynuacja lotu do lotniska lub miejsca lądowania.

W stosunku do śmigłowców klasy osiągowe określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych   (Dz. U. 139, poz. 1333 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 592), a w stosunku do samolotów ograniczenia osiągowe określone zostały w pkt 6.2 załącznika C Część I Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm).

Ponieważ wniosek do Prezesa ULC o zgodę na wykonywanie lotów/przelotów w strefie R powinien być złożony co najmniej 14 dni przed planowanymi lotami/przelotami, należy odpowiednio wcześniej zwrócić się do Prezydenta Miasta Poznania o akceptację takiego lotu/przelotu.

Wniosek o akceptacje lotu/przelotu przez Prezydenta Miasta Poznania powinien zawierać:

- termin planowanego lotu/przelotu (data, przedział godzinowy),

- uzasadnienie potrzeby wykonania lotu/przelotu (gospodarcza, kulturalna, zapewnienie informacji publicznej),

- oświadczenie (ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w Poznaniu oraz mienie na terenie miasta), że samolot lub śmigłowiec używany do wykonywania lotów spełnia wymagania określone §7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, z późniejszymi zmianami. Jeżeli wnioskodawca nie oświadczy, że statek powietrzny spełnia powyższe wymagania, nie uzyska akceptacji Prezydenta Miasta Poznania na wykonywanie lotu/przelotu - ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Wniosek może zostać złożony pisemnie na adres UMP lub drogą elektroniczną na adres: zkb@um.poznan.pl

Powyższe ustalenia dotyczą lotów i przelotów wykonywanych nad Poznaniem z wykorzystaniem załogowych samolotów i śmigłowców.

Nie mają one zastosowania do operacji lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (bsp) popularnie nazywanych dronami.

Przepisy dotyczące wykonywania lotów dronami w Poznaniu znajdują się w nastepnej zakładce.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej