Aktualne konsultacje

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

Termin konsultacji: 10 do 24 października 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania. 

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 24 października 2017 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
  • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 23 października 2017 r. o godz. 14:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, sala 317,
  • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 42 36.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu "Krzysztof".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki


Prezydent Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021", ", w tym w szczególności kierunki i działania, które będą realizowane do 2021 roku przez Miasto Poznań w celu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Uwagi i propozycje do projektu programu można składać:

- pisemnie w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres: wziss@um.poznan.pl,

- w terminie: od 12 września 2017 roku do 26 września 2017 roku.

O wynikach konsultacji Prezydent poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii jest stanowisko ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 58 58.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej