Aktualne konsultacje

Informujemy, że Miasto Poznań opracowało projekt  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019 i przekazuje do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

 Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania,

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub e-mail WGK: gk@um.poznan.pl 

Termin składania uwag upływa z dniem 30 stycznia 2019 r.

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy drzew "Kobylepole".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

Załączniki:

  1. projekt uchwały
  2. projekt uzasadnienia uchwały
  3. załączniki nr 1 i 2.

Załączniki


OGŁOSZENIE

z dnia 11 października 2018 r.

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 42 i art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1614), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kobylepole".

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl

Załączniki


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Termin konsultacji: 5 do 20 września 2018 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania. 

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 20 września 2018 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
  • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania w Sali Białej,
  • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów - doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 42 36.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej