Aktualne konsultacje

 OGŁOSZENIE

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 9 listopada 2010 r. w związku 37 ust 1,2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2018.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22 a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail wos@um.poznan.pl

Załączniki:

  1. projekt uchwały
  2. projekt uzasadnienia uchwały
  3. załącznik nr 1 do uchwały
  4. załącznik nr 2 do uchwały
  5. załącznik nr 3 do uchwały
  6. załącznik nr 4 do uchwały
  7. załącznik nr 5 do uchwały

Załączniki


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018.

Informujemy, że Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018 i przekazuje do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

 lub e-mail WGK: gk@um.poznan.pl

Termin składania uwag upływa z dniem 29 stycznia 2018 r.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej