Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych:

1)      Przedszkola nr 100, ul. Swoboda 57;

2)      Przedszkola nr 155, os. Winiary 2;

3)      Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84.

4)      Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Igancego Jana Paderewskiego, ul. Słowackiego 58/60.

Konk
Konkursy

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:

a)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej,

b)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)      uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

-        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

-        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

-        w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

e)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f)        ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g)      nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967,
z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

h)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

j)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.),

k)   w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm., z 2011 r. poz. 455, z późn. zm., z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);

Pozostałą treść ogłoszenia znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki