DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacje o DPS w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 z oddziałem przy ul. Zamenhofa 142a

  • DPS jest jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa Miasta Poznania i przeznaczony jest dla 170 osób przewlekle somatycznie chorych.
  • Dom Pomocy Społecznej jest placówką będącą w strukturach pomocy społecznej, a nie placówką służby zdrowia, zatem nie jest placówką leczniczą i rehabilitacyjną.
  • Stosownie do standardów Dom organizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną w zakresie usług przysługujących obywatelom Polski w ramach powszechnie obowiązującego ubezpieczenia.

DPS dysponuje pokojami 3-osobowymi, 2-osobowymi i 1-osobowymi.

- W dniu przyjęcia mieszkaniec zajmuje wolne miejsce w pokoju, jakim na chwilę obecną DPS dysponuje. Podczas pobytu w DPS może zaistnieć potrzeba aby dokonać zmiany pokoju zajmowanego przez mieszkańca (w szczególności ze względów zdrowotnych lub relacji ze współmieszkańcami).

- Pobyt w Domu jest odpłatny - zgodnie z decyzją. Opłaty za pobyt i za leki, mieszkaniec może wpłacać do kasy w DPS lub na rachunek bankowy DPS.

Indywidualny Plan Wsparcia i Pracownik Pierwszego Kontaktu

  • Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu.
  • Jest on opracowywany z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.
  • Może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb mieszkańca.
  • Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizacje pracy domu.
  • Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych.
  • Każdy mieszkaniec od dnia przyjęcia ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu (PPK), do którego mieszkaniec może zgłaszać wszelkie wnioski i sprawy.
  • Mieszkaniec w każdej chwili może złożyć rezygnację z zamieszkania w DPS. (za wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych i umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu).

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania DPS, określone są w Regulaminie Organizacyjnym DPS.

Dane kontaktowe:

Dyrektor - Piotr Michalak

Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań

tel. 61 877 57 51, 61 877 67 57

Zastępca dyrektora DPS ul. Konarskiego - Joanna Matecka - Olejniczak

Oddział Domu Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 142a

tel. 61 872 38 00, 61 872 38 40

Zastępca dyrektora O/DPS ul. Zamenhofa - Joanna Oliwa

Załączniki

HISTORIA

Rok 1963

Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Konarskiego 11/13, powołany został Uchwałą Nr 17/147/63 Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 maja 1963 r. jako Państwowy Dom Rencistów. Dom pełnił wówczas rolę placówki stałego pobytu, zapewniając całodobową opiekę dla 102 emerytów i rencistów.

Rok 1990

Następnie w roku 1990, przekształcony został w Dom dla 96 osób przewlekle chorych i stał się jednostka podległą Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej. W dniu 29 listopada 1990 r. wraz z podjęciem pierwszej ustawy o pomocy społecznej, zmieniono nazwę jednostki na Dom Pomocy Społecznej.

Rok 1999

Z dniem 1 stycznia 1999 r., wraz z przeprowadzeniem reformy administracyjnej kraju, Dom przekazany został przez Wojewodę Poznańskiego, Prezydentowi Miasta Poznania. Dom do chwili obecnej podlega Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Rok 2001

W roku 2001, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania, powołano przy Domu, Oddział Dziennego Pobytu, zapewniający podopiecznym podczas pobytu na terenie Domu, kompleksową opiekę i wsparcie.

Rok 2006

W roku 2006, Zarządzeniem Nr 102/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2006 r., przekazany został Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13, obiekt znajdujący się przy ul. Zamenhofa 142a - działający jako bursa szkolna, z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Domu. Prace adaptacyjne wykonywane były w latach 2007-2009.

Rok 2007, 2008

W latach 2007-2008, przeprowadzono generalny remont obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13, celem dostosowania pomieszczeń obiektu do obowiązujących standardów technicznych. Jednocześnie dokonano rozbudowy budynku i nadbudowy drugiego piętra.

Rok 2009

Decyzją PS.II-11.9013-4/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na czas nieokreślony, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13, dla osób przewlekle somatycznie chorych, z liczbą miejsc 170, w tym: w obiekcie DPS w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 - 96 miejsc, w obiekcie w Oddziału DPS w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a - 74 miejsca.


Regulamin Organizacyjny DPS z dnia 12.11. 2021 r.

Załączniki

Deklaracja dostępności DPS Konarskiego

Załączniki

Statut DPS

Załączniki