DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Klauzula Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane zawarte w składanych przez kandydata oświadczeniach oraz  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego odpowiednio z art. 22 1) § 1 Kodeksu pracy, art. 14 ust. 2 pkt. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którym jest przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka.
 3. Inne dane, tj. w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, w tym dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane będą na podstawie zgody. 
 4. Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 6. Dane kandydatów nie wyłonionych w toku rekrutacji zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji. Natomiast dane osób spełniających wymagania formalne na dane stanowisko w zakresie: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania w związku z art. 14 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych

b)   żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)   żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest obowiązkowe, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Przedłożenie na rozmowie rekrutacyjnej kserokopii dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie jest niezbędne do zweryfikowania informacji zawartych w aplikacji o pracę.

10.Dane osobowe wybranego do zatrudnienia kandydata w zakresie: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

11.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12.Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 1. Przyjmowanie nowych mieszkańców odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Podstawą przyjęcia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia i nie stosuje się tego przepisu do osób zaszczepionych przeciwko COVID 19.
 3. Ponadto obowiązują przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. czyli konieczna jest decyzja o umieszczeniu, decyzja o skierowaniu oraz decyzja o odpłatności.

Informacje dla osób oczekujących na umieszczenie

w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dom Pomocy Społecznej jest placówką będącą w strukturach pomocy społecznej, a nie placówką służby zdrowia.

Przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym i niepełnosprawnych fizycznie.

Dom świadczy swoim mieszkańcom całodobowo usługi w zakresie potrzeb bytowych, usługi opiekuńcze i usługi wspomagające.

W okresie pandemii warunkiem przyjęcia do Domu jest

negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia i nie stosuje się tego przepisu do osób zaszczepionych przeciwko COVID 19.

WARUNKI BYTOWE

W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzyosobowe.

W momencie przyjęcia mieszkaniec kierowany jest na pierwsze wolne posiadane miejsce w Domu.

W przypadku przyjęcia na oddział dla osób w wieku podeszłym jest to miejsce w pokoju dwuosobowym.

W przypadku przyjęcia na oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie może to być miejsce w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym.

INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA I PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu.

Jest on opracowywany z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

Może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb mieszkańca.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizacje pracy domu.

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych.

OPIEKA ZDROWOTNA, LECZENIE I LEKI

Dom nie świadczy usług zdrowotnych i nie zatrudnia lekarzy, a jedynie umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Każdy mieszkaniec korzysta z opieki lekarza rodzinnego zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia. Mieszkaniec samodzielnie dokonuje wyboru lekarza rodzinnego, którego zgodnie ze stosownymi przepisami może zmienić bezpłatnie 2 razy w roku.

Lekarz rodzinny świadczący usługi zdrowotne dla poszczególnych mieszkańców realizuje wizyty w Domu i stosownie do stanu zdrowia mieszkańca zleca badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, formy leczenia farmakologicznego, zabiegi pielęgniarskie i ordynuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wizyty u lekarzy specjalistów oraz hospitacje, planowane i uzgadnianie są w miarę możliwości z mieszkańcem i/lub rodziną mieszkańca, która może sie włączyć do współpracy w tym zakresie.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca stosowane są ogólnie obowiązujące przepisy: w tym przypadku korzysta się z pomocy doraźnej lub wzywa pogotowie ratunkowe.

Każdy mieszkaniec przyjmowany do Domu powinien posiadać informację od lekarza rodzinnego z miejsca zamieszkania o aktualnym stanie zdrowia (w szczególności w przypadku występowania chorób zakaźnych, przewlekłych, konieczności opieki długoterminowej) oraz aktualne - ostatnie wyniki badań.

Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałą część kosztów leków oraz koszt leków w pełnej odpłatności ponosi mieszkaniec.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA I USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkaniec na podstawie art. 28 ust. 1ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 210. poz. 2135 z późn. zm.) ma prawo wybory pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki długoterminowej albo zostać objęty opieką przez pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Pielęgniarki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu realizują wszystkie zadania pielęgniarskie i zlecenia lekarskie oraz stosownie do indywidualnych potrzeb mieszkańca mogą sprawować nadzór nad zleceniami, zabiegami i podawaniem leków.

W ramach usług opiekuńczych z zakresu kompleksowej opieki medyczno - pielęgniarskiej sprawowanej przez personel Domu Pomocy Społecznej, wykonuje on kąpiele, toalety, wymianę pieluchomajtek, golenie i wszystkie niezbędne zabiegi higieniczne oraz stosuje profil przeciwodleżynowy u osób leżących.

Ponadto udzielana jest mieszkańcom pomoc obejmująca ubieranie, przesadzanie, pomoc w poruszaniu, opieka w czasie wizyt u specjalisty poza terenem domu, spacery, dbanie o schludny wygląd mieszkańców i jego otoczenia.

Pokojowe dbają o czystość wszystkich pomieszczeń z szczególnym uwzględnieniem pokoi mieszkalnych.

CZAS WOLNY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, USPRAWNIANIE RUCHOWE

Dom zatrudnia specjalistów w zakresie organizacji czasu wolnego, zajęć kulturalno - oświatowych, terapii zajęciowej i usprawniania ruchowego.

Działalność terapii zajęciowej i w zakresie organizacji czasu wolnego obejmuje: spotkania muzyczne, terapię manualną - stosująca różnorodne techniki plastyczne (w tym: malowanie, wyszywanie, decopupage, zdobnictwo- biżuteria, malowanie na szkle itp.), zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, zajęcia inhibitacyjno-incytacyjne wraz z rekwizytami - chusteczki, papier, lub instrumenty usprawniające koordynacje ruchową i motorykę manualną), zajęcia biblioteczne w tym czytanie książek na głos, Kawiarenkę Kulturalną (spotkania podczas których prowadzone są grupy dyskusyjne na tematy i problemy interesujące seniorów), treningi pamięci, zajęcia komputerowe, poranki filmowe, imprezy plenerowe i wyjazdowe oraz wyjścia na imprezy kulturalne ogólnodostępne - do kina lub teatru, uczestnictwo w koncertach

Terapeuci ds. rehabilitacji prowadzą zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, konsultacje potrzeb w zakresie usprawniania, gimnastykę poranną oraz zajęcia aktywizujące na siłowni zewnętrznej Pomagają też mieszkańcom w zakupie nowego sprzętu ortopedycznego i ułatwiającego życie.

Dom dysponuje zapleczem terapeutycznym i salami usprawniania ruchowego.

Załączniki

Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) Prezydent Miasta Poznania nadał Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 Regulamin Organizacyjny, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 221/2022/P.

Równocześnie straciło moc zarządzenie Nr 666/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

Załączniki

Osoby funkcyjne

Dyrektorka - Anna Oleksik-Stryczek

e-mail anna.oleksik-stryczek@m.poznan.pl

Zastępca dyrektora - Łukasz Olenderek

e-mail lukasz.olenderek@m.poznan.pl

Kierownik Zespołu Socjalnego-Terapeutycznego - Daria Gil-Dahlke

Kierownik Zespołu Opiekuńczego nr 1 - Magdalena Ciążyńska

Kierownik Zespołu Opiekuńczego nr 2 - Michał Garczyński

Kierownik Zespołu Opiekuńczego nr 3 - Honorata Ślebioda

Kierownik Zespołu Gospodarczego - Elżbieta Wardęska

W Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu działają dwa zespoły terapeutyczno - opiekuńcze:

na oddziale dla osób niepełnosprawnych fizycznie

na oddziale dla osób w wieku podeszłym

Cele i zadania:

1. Zespół terapeutyczno - opiekuńczy opracowuje indywidualne plany wsparcia dla mieszkańców oraz wspólnie z mieszkańcami Domu realizuje plan.

2. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców przygotowane są w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu

3. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca ulegają modyfikacji w zależności od potrzeb mieszkańca.

4. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane są z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

5. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu', wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizacje pracy domu.

6. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych.

Praca socjalna - według ustawy o pomocy społecznej: interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Realizowana przez pracowników socjalnych naszego Domu obejmuje m.in.

 1. postępowania proceduralne związane z przyjęciem mieszkańca, jego zgonem lub rezygnacją z pobytu w DPS,
 2. wizyty i wywiady w miejscu zamieszkania lub pobytu kandydatów do zamieszkania w domu pomocy społecznej oraz odwiedzanie chorych mieszkańców w szpitalach
 3. rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb bytowych mieszkańców - dotyczy wszystkich przebywających w DPS,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z dofinansowaniem do aparatów słuchowych i sprzętu pomocniczego,
 5. zabezpieczanie potrzeb mieszkańców w zakresie dokonywania zakupów, poprzez:

-  organizowanie dla mieszkańców raz na dwa tygodnie wyjazdu samochodem służbowym - pod opieką pracownika zespołu socjalno - terapeutycznego - do pobliskiego centrum handlowego, gdzie mogą samodzielnie dokonywać zakupów. Tego typu inicjatywa sprzyja utrzymaniu samodzielności mieszkańców, pobudza ich do aktywności, dostarcza satysfakcji z samodzielnie wykonanych zakupów.

-  zbieranie raz na 2 tygodniu zamówień od mieszkańców nie mogących samodzielnie robić zakupów i dokonywanie zakupów przez pracownika socjalnego.

 1. Monitorowanie zadłużenia mieszkańców z tytułu odpłatności za pobyt i leki, a także w razie konieczności informowanie zainteresowanych i ich rodzin, o powstałym zadłużeniu i możliwościach jego zlikwidowania
 2. Prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami oraz grupą krewnych i znajomych naszych mieszkańców, w celu wypracowania poprawnych, satysfakcjonujących kontaktów z rodziną lub znajomymi, w tym m.in.:
 • prowadzono korespondencję prywatną i urzędową mieszkańców,
 • utrzymywano, reaktywowano kontakty z rodzinami i opiekunami,
 • prowadzono poradnictwa dla mieszkańców i osób ubiegających się o przyjęcie do DPS, w szczególności dotyczącego działalności domu pomocy społecznej, informacji dotyczących procedury przyjęcia; zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej, dla osób potrzebujących wsparcia finansowego, opiekuńczego w miejscu jego zamieszkania, świadczonej przez służby środowiskowe.

Dom nie zatrudnia lekarzy, jednak lekarze rodzinni do których zgłosili się mieszkańcy, realizowali wizyty na terenie Domu. Wszyscy mieszkańcy placówki mogą być objęci  opieką dwóch lekarzy rodzinnych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nagłe zachorowania zgłaszane są do Pomocy Doraźnej lub Pogotowia Ratunkowego.

Opieka pielęgniarska i usługi opiekuńcze

Pielęgniarki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej  realizują wszystkie zadania pielęgniarskie i zlecenia lekarskie oraz mają  nadzór nad zleceniami, zabiegami i podawaniem leków dla mieszkańców.

Opiekunowie oraz asystenci osób niepełnosprawnych w ramach usług opiekuńczych pomagają mieszkańcom lub też samodzielnie wykonują czynności z zakresu usług bytowych, higienicznych, opiekuńczych i wspomagających, które obejmują m.in. kąpiele , toalety, wymianę pieluch, golenie i wszystkie niezbędne zabiegi higieniczne oraz stosuje profil p/odleżynowy u osób leżących. Ponadto udzielana jest mieszkańcom pomoc obejmująca ubieranie, przesadzanie,  pomoc w poruszaniu, opieka w czasie wizyt u specjalisty poza terenem domu, spacery, dbanie o schludny wygląd mieszkańców i jego otoczenia.

Pokojowe dbają o czystość wszystkich pomieszczeń z szczególnym uwzględnieniem pokoi mieszkalnych.

Leki w DPS wydawane są mieszkańcom na podstawie recept wstawianych przez lekarzy pierwszego kontaktu i rozliczane zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Do limitu ceny opłatę pokrywa Dom Pomocy Społecznej powyżej limitu mieszkaniec z własnych środków. Leki pełnopłatne pokrywa mieszkaniec w 100%.
Część mieszkańców samodzielnie realizuje zakup leków.

Zadaniem terapii zajęciowej jest jak największe uaktywnienie  i usprawnienie psychofizyczne mieszkańca poprzez zachęcenie go do wykonywania określonych czynności.

Do tego celu wykorzystywane są różnorodne formy terapii zajęciowej, dostosowane do stanu zdrowia i zainteresowań seniora, w tym  m.in. zajęcia w ramach ergoterapii, arteterapii (biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia), zajęcia manualne i plastyczne, wspólne spotkania integracyjne.

Celem zajęć w terapii zajęciowej jest też realizacja pasjii i hobby, a ponadto zajęcia te rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdolność koncentracji uwagi. Oprócz tego uczestnicy uczą się punktualności, systematyczności, odpowiedzialności, prawidłowej organizacji pracy, a także umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

Zajęcia prowadzone są w dwóch salach: pracowni terapii zajęciowej oraz bibliotece. Większe wydarzenia kulturalne: m.in. przedstawienia, występy, bale, imprezy/spotkania tematyczne, a także zajęcia aktywizujące w kole organizowane są w świetlicy, która wyposażona jest w scenę z pianinem, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. W okresie wiosenno-letnim, przy sprzyjającej pogodzie, szereg zajęć i spotkań realizowanych jest na zewnątrz budynku na świeżym powietrzu: w parku, w patio i na tarasach przyległych do terapii zajęciowej i biblioteki.

Opieka psychologiczna ma na celu :

 • pomoc w adaptacji Mieszkańca do nowych warunków
 • pomoc w znalezieniu zadawalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości
 • pomoc i udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Stałą formą opieki psychologicznej są pełnione, dwa razy w tygodniu po dwie godziny, dyżury w gabinecie psychologa. Podopiecznym mieszkającym w pokojach dwuosobowych dają one możliwość rozmowy z psychologiem w warunkach pełnego komfortu psychicznego.

Pomoc psychologiczna realizowana jest również interwencyjnie po zgłoszeniu każdego niepokojącego sygnału dotyczącego funkcjonowania Mieszkańca.

Mieszkańcy odwiedzani są też przez psychologa w pokojach. Dotyczyło to zarówno osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, jak i osób sprawnych ruchowo, jeżeli taka wizyta była podyktowana aktualną potrzebą albo stanowiła utrwalenie więzi.

Opiekę psychologiczną stanowi również pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych mających różnorodne podłoże. Dlatego niezmiernie istotne jest rozpoznanie przyczyn konfliktu. Szczególną opieką objęte są"osoby trudne", które często popadają w konflikty zarówno z Mieszkańcami jak i personelem.

Stałym elementem pracy psychologa jest współpraca z rodzinami oraz najbliższymi Mieszkańców, która często warunkuje uzyskanie pozytywnych efektów terapeutycznych.

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W POZNANIU UL. UGORY 18/20

Kodeks Etyczny, jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć wszystkim tym, którzy zdecydowali się pracować w Domu Pomocy Społecznej.

Również mieszkańcy i ich rodziny oraz inne osoby mają prawo wiedzieć, że praca w Domu Pomocy Społecznej jest prowadzona zgodnie z określonymi środkami zabezpieczającymi, gwarantującymi jej wykonywanie w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny.

Kodeks zawiera standardy zachowań etycznych, których pracownicy muszą przestrzegać, wykonując swoją pracę. Standardy te odnoszą się do wykonywanych zawodów, relacji z mieszkańcami, współpracownikami, pracodawcą i społeczeństwem.

Stanowi on podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, że postępowanie pracownika nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających. Kodeks stara się objąć etyczną regulacją możliwie najistotniejsze sfery aktywności pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Ustanawiając etyczne standardy, należy mieć jednocześnie świadomość, iż treści zawarte w kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom w najbliższych latach, wraz z rozwojem zawodu i świadomości społecznej.

Cały tekst dostępny w załączniku.

Załączniki