Żłobek

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 t.j.)

Podstawowe informacje:

I. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych:

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 t.j.) prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Prezydent Miasta Poznania prowadzi Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

II. Wiek dzieci przyjmowanych do żłobka:

Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-tygodnia życia do 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

 W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia
o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

III. Podstawowe zadania żłobka:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

IV. Pobyt dzieci w żłobku - wymiar godzin:

Dzieci w placówce mogą przebywać do 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

V. Wymagania lokalowe:

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek posiada, co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Dzieci w placówce mają również zapewnioną możliwość higienicznego spożywania posiłków.


Ważne!!!

Wymagania lokalowe zgodnie z art. 25 w/w ustawy muszą być bezwzględnie potwierdzone pozytywną opinią wydaną przez:

  • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  • Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

VI. Opiekunowie dziecięcy/ personel

Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do placówki. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

  1. pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
  2. może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem uprawnionego opiekuna;
  • natomiast, jeżeli osoba, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, nie pracowała z dziećmi przez okres, co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej