Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi poszczególnych formularzy przed rozpoczęciem ich wypełniania.

Wniosek o wsparcie finansowe ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ogólne informacje odnośnie składania wniosków o dofinansowanie

Dla zadań planowanych do realizacji w danym roku, określa się termin składania wniosków od 15 października do 15 listopada lub inny termin podany wcześniej do publicznej wiadomości.

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć kalkulację kosztów przedsięwzięcia wraz ze źródłami ich finansowania. Niezałączenie kalkulacji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia!

Wnioski można składać:

  • w formie tradycyjnej ("papierowej") - osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, przy ul. Gronowej 22a lub
  • drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony interaktywny formularz wniosku pocztą elektroniczną automatycznie na adres e-mailowy Funduszu

Jeżeli chcesz złożyć wniosek w tradycyjny sposób

Formularze wniosków można otrzymać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a lub pobrać ze strony internetowej Wydziału: www.poznan.pl/srodowisko

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza. Wnioski muszą być wypełnione w całości, czytelnie, najlepiej pismem drukowanym i zawierać informacje wg najlepszej wiedzy składającego.

Wszystkie pozycje w części II wniosku winny być wypełnione przez wnioskodawcę w terminie składania wniosku. Pozycje nie mające zastosowania w danym przypadku lub przy niepełnym przygotowaniu zadania winny być określone jednoznacznie tzn. np.: nie dotyczy, brak materiałów, w trakcie załatwiania, w przygotowaniu, brak danych, itp., ponieważ stopień przygotowania zadania może mieć wpływ na przyznanie pomocy.

Niekompletnie wypełnione wnioski o udzielenie wsparcia nie będą rozpatrywane. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku należy złożyć go osobiście w siedzibie Wydziału.

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, wnioskodawca zobowiązany jest do opieczętowania i podpisania wniosku w terminie 7 dni od dnia jego wysłania do Wydziału Ochrony Środowiska.
Niepodpisany i nieopieczętowany w tym terminie wniosek nie będzie podlegać rozpatrzeniu.