KARTA RODZINY DUŻEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin wielodzietnych Rada Miasta Poznania w dniu 7 listopada 2017 r. podjęła uchwałę nr LVI/1028/VII/2017 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2018 roku zniżki oraz ulgi, z które przyznawane były podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) będą dostępnie po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania 3064011.

Osoby, które chciałby korzystać z uprawnień wynikających z poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych, a nie posiadają Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny powinny złożyć stosowny wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Natomiast osoby, które posiadają ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny nie muszą składać żadnego wniosku. W takim przypadku uprawnienia wynikające z poznańskiego programu zostaną im przyporządkowane automatycznie.

Program dotyczy rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do ukończenia 18. roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25. roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych.

Przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, oraz PCŚ-Centrum Inicjatyw Rodzinnych ul. Ratajczaka 44.
Wnioski można składać osobiście lub korzystając z formularza znajdującego się na stronie internetowej Centrum. O terminie odbioru Rodzina zostanie poinformowana e-mailem lub telefonicznie. W przypadku braku adresu e-mail lub telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania.


Jak dołączyć do projektu?:
Do realizacji projektu można włączyć się na każdym etapie, zgłaszając swoją ofertę do PCŚ- Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44
p. Jan Zagrodzki
e-mail: cir@pcs-poznan.pl
tel. + 48 61 878 15 59
 Zapraszamy każdą instytucję, jednostkę i firmę, która zechce przygotować ofertę dla rodzin wielodzietnych a tym samym włączyć się w realizację projektu.


Rada Rodziny Dużej powołana została uchwałą Nr XLVII/733/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 roku

Rada powołana została w celu zapewnienia przedstawicielom rodzin wielodzietnych wpływu  na tworzenie i realizację polityki prorodzinnej Miasta.

Jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta.

Zadania Rady:

1. reprezentowanie środowiska rodzin wielodzietnych;

2. współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach rodzin wielodzietnych;

3. współuczestniczenie w tworzeniu polityki prorodzinnej Miasta Poznania;

4. inicjowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym zgłaszanie propozycji uchwał i zmian uchwał obowiązujących;

5. monitorowanie potrzeb poznańskich rodzin wielodzietnych;

6. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz rodzin wielodzietnych;

7. zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego i aktów prawa miejscowego;

8. współpraca z innymi organami konsultacyjnymi, opiniodawczymi, doradczymi i inicjatywnymi samorządu Miasta Poznania i innych samorządów realizujących politykę prorodzinną;

9. inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem rodzin wielodzietnych;

10. informowanie społeczności Miasta Poznania o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie, partnerów pozarządowych i sektora prywatnego na rzecz rodzin wielodzietnych.

Zarządzeniem Nr 374/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2019 roku powołany został skład osobowy Rady Rodziny Dużej III kadencji:

1) pan Przemysław Alexandrowicz - reprezentujący Radę Miasta Poznania;

2) pani Maria Lisiecka-Pawełczak - reprezentująca Radę Miasta Poznania;

3) pani Marta Mazurek - reprezentująca Radę Miasta Poznania;

4) pani Zofia Grześkowiak - reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania;

5) pani Zyta Jankowiak - reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania;

6) pani Alicja Szcześniak - reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania;

7) pani Natalia Bednarska - reprezentująca organizacje pozarządowe;

8) pani Lidia Bukowska - reprezentująca organizacje pozarządowe;

9) pani Monika Ławrynowicz - reprezentująca organizacje pozarządowe;

10) pani Agnieszka Rausz - reprezentująca organizacje pozarządowe;

11) pani Danuta Rząsa - reprezentująca organizacje pozarządowe;

12) pan Krzysztof Wietrzykowski - reprezentujący organizacje pozarządowe;

13) pan Szymon Wytykowski - reprezentujący organizacje pozarządowe.
Prezydium....... (do uzupełnienia w późniejszym terminie po 22.05)
Kontakt....... (do uzupełnienia w późniejszym terminie)

III kadencja Rady Rodziny Dużej trwa do zakończenia VII kadencji Rady Miasta Poznania.