Żłobek organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia w wymiarze do 10 godzin dziennie.

Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. W Rejestrze można znaleźć takie informacje, jak miejsce prowadzenia żłobka, dane kontaktowe żłobka, liczbę miejsc w żłobku. Dla ułatwienia znalezienia rodzicom żłobka na portalu Emp@tia utworzono mapę żłobków i klubów dziecięcych

www.empatia.mpips.gov.pl/ mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.

Opieką w żłobku publicznym objęte zostaną dzieci:

- mieszkające w Poznaniu,

- mieszkające na terenie gmin ościennych, które na podstawie Uchwały nr LXI/651/IV/2005 Rady Miasta Poznania z późniejszymi zmianami - stanowiącej porozumienie zawarte między Prezydentem Miasta Poznania i Burmistrzami Gmin, które powierzyły Miastu Poznań zadanie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Warunkiem umieszczenia dziecka w żłobku jest złożenie wniosku:

  • w formie elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/ bądź
  • w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku);
  • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji.

 W Poznaniu działa 15 żłobków miejskich, połączonych w 4 Zespoły Żłobków.

Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się w systemie ciągłym - całorocznym.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do żłobków publicznych znajduje się na stronie

https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/

Informacje dotyczące procedury wpisywania żłobków do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych znajdują się na stronie

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pocedury-zwiazane-z-rejestrem-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,153784/