Programy zdrowotne

Realizacja zadań na rzecz profilaktyki oraz ochrony i promocji zdrowia należy do istotnych zadań samorządu terytorialnego. Opierając się na identyfikacji i analizie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Poznania, wyznaczane są cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia.

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Poznania to nie tylko inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapoznania z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. Miasto podejmuje działania promujące zdrowy styl życia, propagujące profilaktykę, a także oferuje mieszkańcom dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Zadaniem Miasta w kontekście realizacji polityki zdrowotnej jest osiągnięcie najlepszego populacyjnego efektu zdrowotnego, które możliwe przez połączenie różnorodnych działań adresowanych do jak najszerszej grupy poznaniaków. Do najbardziej skutecznych narzędzi należą: szczepienia profilaktyczne, szeroko pojęta edukacja zdrowotna oraz prowadzenie badań przesiewowych w celu wykrycia wielu groźnych chorób. Działania te realizowane są poprzez wdrażanie programów polityki zdrowotnej oraz programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

Aktualnie Miasto Poznań realizuje nastepujące programy polityki zdrowotnej:

Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania zapewnia mieszkańcom szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej połączone z działaniami edukacyjnymi niemal nieprzerwanie od 2005 roku. Początkowo adresatami programu byli podopieczni i personel wybranych miejskich jednostek takich jak domy pomocy społecznej, Ośrodek dla bezdomnych czy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej. Od 2010 roku, w miarę posiadanych środków finansowych, z programu mogły także korzystać osoby starsze zamieszkałe w Poznaniu. W latach 2016 - 2018 Miasto finansowało szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Poznania powyżej 60 r życia oraz dla podopiecznych i personelu wybranych miejskich jednostek pomocowych. Uchwałą Rady Miasta Poznania w/wym. Program przyjęty został do realizacji na lata kolejne tj. 2019 - 2023.

Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy w Poznaniu funkcjonuje od roku 2008. W latach 2016-2018, jego głównymi adresatami były dziewczęta i chłopcy w wieku 13 lat z miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta, a także młodzież w tym samym wieku, zameldowana na stałe lub czasowo w Poznaniu.. Dodatkowo, w odpowiedzi na prośby zgłaszane przez mieszkańców, w 2017 r. rozszerzono grupę beneficjentów programu o dziewczęta urodzone w latach 2001 i 2002, które z przyczyn zdrowotnych udokumentowanych medycznie nie mogły skorzystać z analogicznego programu realizowanego na zlecenie Miasta w 2015 r., oraz te, które wskutek wystąpienia choroby nowotworowej w rodzinie znalazły się w grupie ryzyka. Przedmiotowy program na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania został przyjęty do realizacji na lata 2019-2023.

Program leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (In vitro) jest realizowany od sierpnia 2017 r. Głównym celem programu jest osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w populacji poznańskiej w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Poznania w trakcie trwania programu, poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu parom zamieszkałym na terenie Poznania. Program został przyjęty do realizacji na lata 2017-2020.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej