Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja "Dziecko w Centrum"

Opis

Cele:

  1. Wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i kulturalnego dziec.
  2. Ochrona praw i interesów dzieci oraz kształtowanie świadomości i zrozumienia dla praw dziecka.
  3. Wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci.
  4. Aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom.
  5. Wspieranie dzieci i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup wysokiego ryzyka, a także pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.
  6. Podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin.

Formy:

  1. Prowadzenie Centrum Dziecka i Rodziny zapewniającego specjalistyczną i kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów trudnych zachowań u dziec.
  2. Organizowanie w ramach projektów Fundacji, spotkań edukacyjnych, wykładów, grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych dla rodziców i opiekunów małych dzieci.
  3. Prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Zeylanda 9/3, w którym osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane jest wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne.
Wróć do listy

sieci społecznościowe