Raport z konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

W niżej zamieszczonych raportach przedstawione zostały wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR oraz wyniki opiniowania ww. projektu, wynikającego z procedury ustawowej (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).

Konsultacje społeczne trwały od 14 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 r., prowadzone były przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania i miały na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do powyższego projektu dokumentu i prognozy.

Opinie, uwagi i propozycje do projektu dokumentu można było składać pisemnie, drogą elektroniczną oraz ustnie, w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 17 sierpnia 2017 w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się również otwarte spotkanie informacyjne.

7 listopada 2017 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę Nr LVI/1021/VII/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poniżej znajdą Państwo odnośnik do pełnego tekstu uchwały oraz do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania i załącznika graficznego przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej