Młodzieżowe Centra Sportu

Zgodnie z § 7. umowy na realizacje zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logotypu Miasta
Poznania zgodnie z obowiązującymi zasadami CI na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność. Logotyp Miasta Poznań oraz CI dostępne są na stronie internetowej www.poznan.pl/sport.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów, o których mowa w ust. 2, dotyczących realizacji zadania przed ich wydrukowaniem przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz udokumentowania tego faktu. Materiały do akceptacji należy przesyłać na adres poczty e-mail: sport@um.poznan.pl podając nazwę podmiotu oraz numer zawartej umowy. Każdy materiał promocyjny,  który został wydrukowany powinien w oryginalnej wersji zostać złożony w Wydziale Sportu UMP.
4. Oddział organizacji i promocji imprez sportowych Wydziału Sportu UMP zobowiązuje się do ustosunkowania na przesłane materiały w ciągu 4 dni roboczych od daty ich wpływu, brak ustosunkowania się w terminie będzie równoznaczny z akceptacją materiałów.

Załączniki