Informacje ogólne

Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. ) i udziela mieszkańcom Poznania bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

- udziela porad prawnych;

- występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;

- pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy) i egzekucyjne;

- prowadzi edukację konsumencką

- współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;

- wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców.

Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Poznaniu jest dr Marek Janczyk.

Wniosek o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu można przesłać listownie na adres:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

lub w formie elektronicznej: mrzk@um.poznan.pl

Porady prawne świadczone są także telefonicznie pod nr tel. 61 878 58 70

Załączniki