Wniosek do Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Wniosek do Miejkiego Rzecznika Konsumentów w szczególności powinien zawierać;

  • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
  • przedmiotu wniosku (opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych i wskazanie na czym - zdaniem wnioskodawcy - polega naruszenie jego praw jako konsumenta)
  • żądanie (określenie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy).

Prosimy o podanie we wniosku dodatkowo danych kontaktowych numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek składany pisemnie powinien być podpisany przez wnoszącego. 
Wniosek może być złożony:

  • w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
  • w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania,
  • przy wykorzystaniu Platformy ePUAP,
  • przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.
Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w Urzędzie Miasta Poznania w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.

Załączniki