Odprowadzanie ścieków

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.), każda nieruchomość posiadająca techniczne możliwości ma obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków (POŚ).

Niewywiązanie się z ustawowego obowiązku skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Brak wykonania tego obowiązku wiąże się z nałożeniem kar finansowych na właściciela nieruchomości.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej