Polityka prywatności

I. Informacje ogólne:

Urząd Miasta Poznania odpowiedzialny za prowadzenie Miejskiego Informatora Multimedialnego - oficjalnego portalu Miasta Poznania oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania, dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze witryny. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Deklarujemy funkcjonowanie witryn Miejskiego Informatora Multimedialnego z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalizmu zawodowego, jak również zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej RODO)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.
  z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Prezydent Miasta Poznania,
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

III. Inspektor ochrony danych:

Prezydent Miasta Poznania wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą.

IV. Zakres zbieranych danych:

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań oraz w celach statystycznych, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że użytkownicy w czasie przeglądania treści informacyjnych naszego serwisu, są identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi) serwera WWW, znamy również:

 • Adres IP klienta wysyłającego żądanie.
 • Czas otrzymania żądania od klienta.
 • Informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
 • Rozmiar danych odesłanych klientowi;
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.

Ponadto, mogą zaistnieć okoliczności, w których przetwarzane będą inne niż powyżej wskazane informacje, w tym dane osobowe.

Podanie danych osobowych może być niezbędne w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z wybranych e-usług, np. usługi "Newslettera Miejskiego Informatora Multimedialnego" oraz w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Niemniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany jest konkretną usługą. Szczegółowe informacje, w tym m. in. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel i  zakres ich przetwarzania podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych. Mają one pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

V. Informacje o przysługujących prawach

W każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W ww. sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon22 531 03 00

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

W ramach asysty technicznej Miejskiego Informatora Multimedialnego podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora jest  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 RODO.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz portali społecznościowych, informacje na temat  Użytkownika zebrane za pośrednictwem cookies mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Jednocześnie informujemy, że Google oraz dostawcy portali społecznościowych, przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Data ostatniej aktualizacji: 03.12.2019 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

 • Aktualnie wyświetlana strona - Polityka prywatności
 • Pliki cookies