Strategiczna Mapa Hałasu miasta Poznania 2022

Strategiczna mapa hałasu miasta Poznania jest dokumentem mającym na celu określenie narażenia obszaru miasta na hałas pochodzący od różnych źródeł hałasu w ujęciu długookresowym.

Mapa obejmuje wyniki obliczeń, pomiarów i analiz w odniesieniu do pięciu źródeł hałasu: drogowego, tramwajowego, kolejowego, przemysłowego i lotniczego. Na tej podstawie możliwe jest wytypowanie terenów wymagających ochrony przed hałasem, a w dalszej kolejności zaplanowanie działań naprawczych mających na celu poprawę warunków akustycznych w mieście.

Obowiązek opracowania strategicznych map hałasu dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy wynika z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Ww. dyrektywa zobowiązuje aglomeracje do utworzenia mapy hałasu, której aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. W tym roku powstała już IV edycja mapy dla miasta Poznania. Na podstawie każdej edycji mapy akustycznej tworzony jest Program Ochrony Środowiska przed hałasem. W 2023 r. Program zostanie opracowany przez Marszalka Województwa Wielkopolskiego.

Część graficzną można przeglądać w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania pod linkiem: https://sipmapy.geopoz.poznan.pl/sipportal/ W celu załadowania mapy akustycznej należy w zakładce "Kategorie" po lewej stronie zaznaczyć opcje: "Środowisko przyrodnicze --> Strategiczna mapa hałasu 2022".

Część opisowa mapy dostępna jest poniżej.

Przedsięwzięcie pn.: "Strategiczna mapa hałasu miasta Poznania" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki