Praca młodocianych - refundacje dla pracodawców

Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma już prawo wystąpić z wnioskiem o refundację z Funduszu Pracy wypłacanych im wynagrodzeń oraz opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma już prawo wystąpić z wnioskiem o refundację z funduszu pracy wypłacanych im wynagrodzeń oraz opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
od 5 czerwca br.obowiązuje rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w tej sprawie (dz.u.nr 100, poz. 931).
wniosek o refundację składa się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.
wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem swojej organizacji pracodawców, a o refundację można ubiegać się przede wszystkim, pod warunkiem że młodociani są zatrudnieni w zawodach zgodnych z wykazem określonym przez samorząd wojewódzki, a pracodawca spełnia warunki prowadzenia przygotowania zawodowego zgodnie z wymaganiami zawodowymi i pedagogicznymi określonymi w odrębnych przepisach.
wniosek o refundację może dotyczyć maksymalnie dwóch młodocianych, w przypadku gdy pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych albo młodocianych w liczbie nie wyższej od trzykrotnej liczby pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy i niebędących młodocianymi.
(informacja za: gazeta prawna nr 111 (967) z dn. 09.06.2003 r. - dodatek praca)

sieci społecznościowe