Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych "Zaułek Rzemiosła"

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. "Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.

Jakie są cele szczegółowe programu?

 • Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności,
 • Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w programie oraz mieszkańcami Poznania,
 • Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta objętych programem w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania,
 • Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych położonych na obszarach miasta objętych programem,
 • Organizacja kampanii edukacyjnych i współpraca z lokalnymi szkołami w celu promowania zawodów rzemieślniczych.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

 • Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów Miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub niezrzeszeni,
 • Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie lub zamiar wykonywania unikatowej działalności rzemieślniczej na terenie obszaru rewitalizacji miasta Poznania zgodnego z uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017r.

Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do programu?

 • Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej;
 • Uczestnictwo w promocji programu: oznakowanie lokali uczestniczących w programie logotypem programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych, udział w wybranych wydarzeniach promujących rękodzieło, rzemiosło oraz tradycyjne i regionalne produkty;
 • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników;
 • Spotkania i networking.

Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są:

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
 • Urząd Miasta Poznania - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)

Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów programu.

Program "Zaułek Rzemiosła" jest programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań.

Informacje o programie są dostępne na stronach internetowych partnerów programu, na facebook.com/zaulekrzemiosła, pod nr tel. 61 878 47 85 lub adresem: jaroslaw_dohnal@um.poznan.pl.

Kandydaci, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz są zainteresowani wynajmem lokalu od ZKZL powinni wypełnić lub zapoznać się z załącznikami

Osoby bezrobotne, które są zainteresowane udziałem w programie i jednocześnie zamierzają korzystać z dotacji na założenie działalności gospodarczej z PUP powinny zapoznać się z warunkami otrzymania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Wszyscy chętni do udziału w programie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami do odpowiedniej instytucji:

 • Bezrobotni do PUP,
 • Rzemieślnicy do WIR,
 • Najemcy lokalu z bonifikatą do ZKZL.