Dopisz się do bazy

W Poznaniu zarejestrowanych jest 4.774 organizacji pozarządowych. Liczba ta obejmuje 4.121 podmiotów zarejestrowanych w GUS oraz 653 stowarzyszeń zwykłych, których rejestr nadzoruje Prezydent Miasta Poznania. W 2016 roku powstało 67 stowarzyszeń zwykłych, natomiast 9 zadeklarowało zakończenie swojej działalności.

W 2016 r. nastąpiły zmiany w ustawie o stowarzyszeniach, co miało wpływ na zweryfikowanie liczby istniejących stowarzyszeń zwykłych. Do ww. ustawy wprowadzono także bardzo istotny zapis: "stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane", co oznacza, że stowarzyszenia zwykłe uzyskały możliwość ubiegania się o dotacje.

W liczbie podmiotów zarejestrowanych w GUS mieści się: 2506 stowarzyszeń, 1006 fundacji oraz wiele innych podmiotów określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie (organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy, partie polityczne, związki zawodowe).

Według danych GUS w Poznaniu funkcjonuje także 185 kościołów i związków wyznaniowych, które zgodnie z art. 3 ust. 3 mogą prowadzić działalność pożytku publicznego.

Na koniec 2019 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarejestrowanych było ponad 200 organizacji pozarządowych posiadających status OPP, a więc uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, działających na terenie Poznania.

W załączniku przedstawiamy Państwu bazy danych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Poznania.

Organizacje, które zostać umieszczone w bazie danych, proszone są o wypełnienie formularza i odesłanie na adres: ngo@um.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Załączniki