Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest błąd formalny w ofercie?

Błędy  formalne mogą dotyczyć oferty i wymaganych załączników

Ocena formalna oferty obejmuje odpowiedź na pytania:

-Oferta złożona w terminie

-Oferta złożona we właściwy sposób (uwaga: oferta przesłana faksem, lub drogą elektroniczną, oferta złożona bez koperty, lub wizytówki NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ)

-oferta złożona na właściwym formularzu,

-oferta złożona przez podmiot/podmioty uprawnione

-oferta podpisana przez upoważnione osoby,

-oferta wypełniona w sposób czytelny (umożliwiająca przeczytanie)

-oferta zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania (kompletnie wypełniona),

-kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Formalna ocena załączników dotyczy w szczególności:

-czy załączono kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany)

-czy dołączono inny dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru).

Gdzie znajdę wzory dokumentów do pobrania, np. wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, itp.?

Wzory dokumentów związanych z procedurą otwartych konkursów ofert znajdują się w zakładce pliki do pobrania: http://www.poznan.pl/mim/ngo/pliki-do-pobrania,p,16057,16144.html

Jak zdobyć aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego?

Można uzyskać odpis na dwa sposoby:

 1. Udając się do siedziby Sądu Rejonowego i tam złożyć wniosek o odpis. Uwaga: konieczność uiszczenia opłaty.
 2. Można pobrać odpis ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, za pomocą wyszukiwarki podmiotów w KRS, dostępnej pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Po podaniu, np. numeru KRS danej organizacji możemy:

 • sprawdzić jej dane (to było możliwe także w starej wyszukiwarce)
 • oraz pobrać odpis (bezpłatnie i online).

Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i dzięki temu ma charakter urzędowego dokumentu, choć nie ma pieczątki z KRS-u. Możemy więc wydrukować go i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji. (źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/783888.html)

Odpis dołączany do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Czy organizacja może pobierać opłaty od beneficjentów jeśli nie prowadzi działalności odpłatnej?

Nie, nie może, chyba że prowadzi działalność gospodarczą.

Czy działalność odpłatna musi być zapisana w statucie?

Informacja o prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z jej zakresem (rodzajami działalności)musi być określona w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu).

W jaki sposób organizacja pozarządowa może ubiegać się o środki finansowe z Miasta Poznania?

Istnieją dwie możliwości ubiegania się o  środki finansowe na realizację zadań publicznych:

 1. Miasto zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofertna podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów (np. ustawa o pomocy społecznej). Komunikaty o konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane są:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania,
  • na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Przed ubieganiem się o dotację warto zapoznać się z ustawą na podstawie której zlecane jest zadanie (np. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz Kartą Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi i Rocznym Programem Współpracy.

 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o który mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki na  realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Kto ocenia oferty realizacji zadania publicznego?

Oferty opiniowane są przez Komisje Konkursowe, które powołuje Prezydent. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie,  a także przedstawiciele samorządu.

W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

Komisja konkursowa opiniuje ofertę, a ostateczną decyzję podejmuje Prezydent.

Więcej o komisjach konkursowych: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2002 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Kiedy można ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania publicznego w procedurze tzw."małych grantów"?

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o który mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się  o środki finansowe w procedurze tzw. małych grantów przez cały rok.

Czy w procedurze tzw."małych grantów" obowiązuje taki sam wzór oferty jak w procedurze otwartych konkursów ofert?

Tak. Ofertę można wypełnić za pomocą generatora ofert realizacji zadań publicznych.

http://www.poznan.pl/mim/ngo/index_ngo.html

Co to jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4).

Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został określony w ustawie dość szeroko (art. 19 b1). Może to być:

 • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Więcej o inicjatywie lokalnej: http://www.pozytek.gov.pl/Nowelizacja,ustawy,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,1063.html

Jak mogę zamieścić informację o realizowanym przez moją organizacje przedsięwzięciu na stronie www.poznan.pl/organizacje?

Można informację o realizowanym przedsięwzięciu dodać do Tablicy ogłoszeń za pomocą formularza: http://www.poznan.pl/mim/ngo/dodaj.html?co=pinboard&instance=1160

Po wypełnieniu wszystkich pół formularza należy kliknąć "wyślij". Przesłane informacje zostaną zweryfikowane przez administratora strony i zamieszczone w możliwie szybkim terminie. W przypadku problemów skontaktuj się z pracownikami Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

http://www.poznan.pl/mim/ngo/pages.html?co=list&id=16057&ch=16078&instance=1017〈=pl&lhs=ngo

Do czego służy skrzynka /mail ngo@um.poznan.pl?

Skrzynka/mail ngo@um.poznan.pl administrowana jest przez pracowników Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, i jej głównym celem jest kontaktowanie się organizacji pozarządowych z Miastem Poznań i Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

Z tego maila wysyłane są ważne dla współpracy międzysektorowej informacje dotyczące konsultacji społecznych, informacje o komunikatach Prezydenta, inicjatywach organizowanych przez Miasto Poznań skierowanych do środowiska pozarządowego itp. Na tę skrzynkę każda organizacja pozarządowa może przesłać ważny komunikat dotyczący funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych z prośbą o rozesłanie do wszystkich organizacji, które wpisały się do Bazy Poznańskich Organizacji Pozarządowych.

Jak mogę wpisać moją organizację do Bazy Poznańskich Organizacji Pozarządowych?

Należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.poznan.pl/mim/ngo/poznanskie-organizacje-pozarzadowe,p,16057,16537.html i przesłać go na adres ngo@um.poznan.pl

sieci społecznościowe