W 2019 roku Miasto Poznań rozpoczęło realizację projektu "Heathy Boost" ("Zdrowe Wzmocnienie") współfinansowanego z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt łączy 14 partnerów z siedmiu krajów nadbałtyckich, a jego głównym zadaniem jest wypracowanie trwałego i skutecznego modelu współpracy międzysektorowej, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców (ich zdrowia i dobrobytu). W projekt zaangażowane są jednostki samorządu terytorialnego, a także uniwersytety i instytucje badawcze. Ich wspólna praca będzie się opierać na przeprowadzeniu samooceny aktualnego stanu relacji pomiędzy sektorami w miastach, która przyczyni się do wypracowanie modelu. Model ten będzie testowany w projektach pilotażowych przez partnerów z 7 miast, a ich ewaluacja pozwoli na stworzenie ostatecznej wersji modelu, który będzie mógł być wykorzystany szerzej w przyszłości.

Partnerem Wiodącym jest Miasto Turku (Finlandia)
Pozostali partnerzy projektu to:
1. Metropolia Uniwersytet Nauk Stosowanych, Helsinki, Finlandia
2. Miasto Helsinki, Finlandia
3. Miasto Tartu, Estonia
4. Miasto Kowno, Litwa
5. Miasto Jelgava, Łotwa
6. Rada Regionu Vesterbotten, Szwecja
7. Miasto Poznań, Polska
8. Miasto Suwałki, Polska
9. Rosyjskie Stowarzyszenie Zdrowych Miast - Regiony Północno-Zachodniej Rosji
10. Instytut Medycyny Pracy Nofera, Departament Polityki Zdrowotnej, Polska
11. Uniwersytet Stradins w Rydze, Łotwa
12. Departament Zdrowia Publicznego, Litwa
13. Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu - Centrum Współpracy WHO ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych, Litwa
14. Science Park Tehnopol, Estonia

Zadania projektowe Miasta Poznania, poza bezpośrednią współpracą z partnerami podczas fazy wstępnej, będą skupiać się głównie na wdrożeniu modelu w jednym z pilotaży. Pierwotny projekt pilotażowy miasta został zmodyfikowany pod wpływem pandemii COVID-19. W marcu rozpoczęto współpracę z przedstawicielami sektora biznesowego i pozarządowego w celu wsparcia najbardziej potrzebujących, w tym szpitali działających na terenie Miasta Poznania. Opracowany został również system rekomendacji dla organizacji pozarządowych i szkolenia w zakresie prowadzonych przez nie działań. Finalnym efektem projektu pilotażowego będzie wypracowane wspólnie z przedstawicielami różnych sektorów i środowisk procedury dla procesów współpracy Miasto-NGO-biznes w sytuacjach kryzysowych.

Wartość całkowita projektu: 2 534 507.85 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Poznań):  145 495.00 EUR
Kwota dofinansowania z ERDF (Miasto Poznań):  123 670,75 EUR (85% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny (Miasto Poznań): 21 824,25 EUR (15% kosztów kwalifikowanych)
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Więcej informacji na temat projektu oraz działań w nim podejmowanych można uzyskać od koordynatorki - Zuzanny Kwiatkowskiej - pod adresem mailowym: zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem 61 878 5730.

ZK