Dostępność

NGO bez barier  

Dostępność - co to jest, dla kogo, jak i kto ma ją zapewnić? Czy NGOsy mogą, a może muszą włączyć się w działania prowadzące do zapewnienia dostępności? Jaka jest ich rola i zadania?

W dostępności każdy ma takie same prawa w korzystaniu z usług i dóbr publicznych. Czyli korzystamy samodzielnie, wygodnie, mamy dostęp do pełni usług, informacji i jasnej komunikacji.
Polskie przepisy opisujące dostępność wskazują na podmioty publiczne, ale w wielu sytuacjach ta kwestia dotyczy także organizacji społecznych. Są NGOsy, które powinny dostępność wprowadzać, ale wszyscy musimy o nią dbać i realizować "dobre praktyki". O organizacjach, w których na dostępność trzeba położyć nacisk mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art.  ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy:
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Co muszą wiedzieć NGO - prawa i obowiązki przy zapewnieniu dostępności:

Film:
https://www.youtube.com/watch?v=awCrgHxgY1s&t=5s

Zakres dostępności określa ustawa z 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Są w niej artykuły dotyczące NGO:
- art. 5.1. Przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe [...] dążą w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- art. 5.2. W przypadku, gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.
- art. 9. Koordynacja polega [...] na promowaniu współpracy w zakresie zapewniania dostępności: pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, uczelniami i instytutami badawczymi.

W 2021 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
- art. 4.3. zlecanie lub powierzanie zadań przez podmioty publiczne:
od 20 września 2021 r. jeśli podmiot publiczny chce zlecić lub powierzyć realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych, lub udzielić zamówienia publicznego podmiotom innym niż podmioty publiczne, musi określić w treści umowy (na realizację / powierzenie zadań lub umowy dotyczącej realizacji  zmówienia publicznego) warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności (art. 6),

- art. 15-28 certyfikacja dostępności dla przedsiębiorców:
ustawa przewiduje mechanizm, dzięki któremu dostępność będą mogły potwierdzić chętne przedsiębiorstwa i NGO. Trwają prace nad rozporządzeniem ustalającym wymagania wobec podmiotów, które będą mogły potwierdzać dostępność przedsiębiorstw i NGO oraz wydawać certyfikat dostępności. Podmioty wybrane w naborze będą wpisane do wykazu i uzyskają prawo do wydawania certyfikatów dostępności,

- art. 29-34 wnioski o zapewnienie dostępności i skarga na brak dostępności:
od 6 września 2021 r. każdy obywatel będzie mógł poinformować podmiot  publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno - komunikacyjnym (opisanych w art. 6), Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mogli także złożyć wnioski i skargi, o których mowa w rozdziale 4 ustawy.
Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebuje zapewnienia dostępności aby załatwić swoją sprawę urzędową w danym podmiocie publicznym lub skorzystać z jego usług będzie mogła złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. Jeżeli to nie przyniesie skutku kolejnym krokiem będzie skarga na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Temat dostępności w przestrzeni publicznej (Program Dostępność Plus) koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Aby ułatwić wprowadzanie przepisów ustawy z 2019 roku ministerstwo przygotowało bardzo pomocny poradnik. Znajdziecie w nim podpowiedzi, wskazówki jak ustawa określa zmiany, które warto wprowadzić w swoich działaniach.
Poradnik "Jak wdrażać Ustawę o zapewnieniu dostępności?" przygotowała Spółdzielnia Socjalna FADO na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Link do poradnika
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrazanie.pdf

Warto zapoznać się z całym Programem Dostępność Plus, którego działania realizowane są za pośrednictwem konkursów i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROPOZYCJAMI PORADNIKÓW I PRZYKŁADAMI DOBRYCH PRAKTYK - załaczniki:

     1. DOSTĘPNOŚĆ - WYDARZENIA 

     2. DOSTĘPNOŚĆ - KULTURA

     3. DOSTĘPNOŚĆ - SPORT 

 AM

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Dostępność
  • Szkolenia