Szanowni Państwo,
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania informuje, że istnieje już możliwość składania wniosków o zorganizowanie dowozu zbiorowego dla uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2022/2023.
Wzory wniosków (do pobrania poniżej) można złożyć w następujący sposób:
a) wysyłając dokumenty Pocztą Polską, na adres Wydziału Oświaty, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru,

b) wrzucając dokumenty do skrzynki podawczej - najlepiej w kopercie, na której będzie napisane "Wydział Oświaty",

c) przez elektroniczną skrzynkę epuap - wniosek i inne potrzebne dokumenty muszą być załączone w formie skanu, epuap musi zostać przesłany na: Urząd Miasta Poznania, z adresem przy Placu Kolegiackim 17.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listem poleconym (w razie konieczności prosimy odbierać awizo z właściwego punktu Poczty Polskiej).

DOWOZY ZBIOROWE

Dowozy organizowane są zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Załączniki


DOWOZY INDYWIDUALNE

Uwaga!

17 marca 2020 r. roku weszło w życie Zarządzenie nr 240/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Treść Zarządzenia oraz druki do pobrania (wniosek, umowa, rozliczenie) dostępne na stronie BIP pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/240-2020-p,NT001633F6/

Załączniki