Szanowni Państwo,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania informuje, że 26 października 2022 r. weszło w życie Zarządzenie nr 782/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów z niepełnosprawnością oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Poznania.

Dokument reguluje w całości funkcjonowanie dowozów dla uczniów będących mieszkańcami Poznania.

1. Organizacja dowozu zbiorowego

Poniżej prezentujemy aktualnie obowiązujące wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o organizację dowozu zbiorowego:

a) Wniosek o włączenie do dowozu zorganizowanego

Wniosek na nowy rok szkolny powinien zostać złożony do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym uczeń ma być objęty dowozem.

b) Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z regulaminem dowozów

c) Zaświadczenie o uczęszczaniu do placówki nie prowadzonej przez Miasto Poznań

d) Regulamin dowozów organizowanych przez Miasto Poznań.

Rodzic ubiegający się o musi obowiązkowo złożyć: wniosek o włączenie do dowozu zorganizowanego (pkt a) oraz oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z regulaminem dowozów (pkt b).

W przypadku gdy, dziecko kształci się w placówce nie prowadzonej przez Miasto Poznań do wniosku i oświadczenia należy przedłożyć zaświadczenie o uczęszczaniu do placówki nie prowadzonej przez Miasto Poznań (pkt c).

Załączniki


2. Organizacja dowozu indywidualnego (zwrot kosztów dowozu)

a) Wniosek o zwrot kosztów dowozu indywidualnego

Wniosek na nowy rok szkolny powinien zostać złożony do 15 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym rodzic ucznia będzie go dowozić.

b) Zaświadczenie o uczęszczaniu do placówki nie prowadzonej przez Miasto Poznań

c) Wzór rozliczenia

Rodzic ubiegający się o zwrot kosztów dowozu (dowóz indywidualny)musi obowiązkowo złożyć: wniosek o zwrot kosztów dowozu indywidualnego (pkt a). 

W przypadku gdy, dziecko kształci się w placówce nie prowadzonej przez Miasto Poznań do wniosku należy przedłożyć zaświadczenie o uczęszczaniu do placówki nie prowadzonej przez Miasto Poznań (pkt b).

Załączniki


Wnioski wymienione w pkt 1 i pkt 2 można złożyć w następujący sposób:

a) wysyłając dokumenty Pocztą Polską, na adres Wydziału Oświaty (ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań),

b) zostawiając dokumenty w biurze podawczym, które mieści się w wewnątrz budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 - w kopercie zaadresowanej na "Wydział Oświaty",

c) poprzez elektroniczną skrzynkę epuap - wniosek i inne potrzebne dokumenty muszą być załączone w formie skanu; epuap musi zostać przesłany na: Urząd Miasta Poznania, z adresem: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listem poleconymza pomocą operatora pocztowego - Poczta Polska.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest pod adresem:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/782-2022-p,NT00187A26/