Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzeniem Nr 150/2021/P z dnia 22 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - grafika artykułu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Treść przedmiotowego zarządzenia, jego uzasadnienie, wykaz ofert wybranych do realizacji oraz informacje o ofertach, które nie otrzymały dotacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Witkac.pl.

sieci społecznościowe