Rada Rodziców- kompetencje i powoływanie

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców i uczniów. Składki na radę rodziców nie są obowiązkowymi, a z zebranych pieniędzy mogą korzystać wszystkie dzieci a nie tylko te, których rodzice uiścili składkę.  

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

POWOŁYWANIE  RADY  RODZICÓW

I. W skład rad rodziców wchodzą:

1)   w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (w szkole-należy przez to rozumieć także przedszkole)

2)   w placówkach (np. ogrodach jordanowskich, MDK-ach) - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3)   w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

  1. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

III. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

IV. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady szkoły, do rad oddziałowych, i do rady szkoły lub placówki jeżeli w szkole lub placówce została powołana rada szkoły/placówki.

V. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.


KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.

- art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)

- art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),

- art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),

- art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje),

- art. 54 (kompetencje rady rodziców),

I. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

II. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1.  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2.  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, opracowanego przez dyrektora na polecenie kuratora oświaty (w przypadku stwierdzenia  niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania),

3.  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki.

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, wychowawczego lub profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5.W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczy i profilaktyki uchwala rada pedagogiczna.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

7. wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)

- art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły);

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,                   

 w szczególności:


- art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,

- art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.


OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW:

gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane przez:

Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców), Regionalną Izbę Obrachunkową, Urząd Skarbowy.

-przeprowadzania demokratycznych, tajnych wyborów swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,

-działania w sposób przejrzysty - ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach;

-systematycznego rozliczania się z wykorzystanych środków finansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków,

Pomocne linki do stron internetowych zawierających materiały dotyczące tworzenia i działania rad rodziców :http://www.rodziceszkole.edu.pl/