Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy

Pierwszy zastępca prezydenta Miasta Poznania - Mariusz Wiśniewski

Urodzony w Poznaniu 7 maja 1978 r., mieszkaniec Rataj. W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku politologia na UAM w Poznaniu oraz prawo na UAM w 2007 r., a także studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). W 2014 r. pracował  jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; w l. 2012-14 był wykładowcą na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 roku  prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ponadto w l.2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od września 2006 r. do lutego 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 r. pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich, wcześniej m.in. w l. 1998-2000 dziennikarz działu sportowego "Gazety Poznańskiej".

Działalność publiczna:

 • w 2018 r. wybrany po raz czwarty przez mieszkańców Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna, Krzesin, a także Dębca i Świerczewa na radnego miejskiego - uzyskując 8120 głosów (trzeci wynik w Poznaniu); w związku jednak z dalszym powierzeniem przez Prezydenta J.Jaśkowiaka funkcji Z-cy Prezydenta Miasta Poznania złożył mandat radnego w kadencji 2018-2023
 • w 2014 r. wybrany po raz trzeci przez mieszkańców na radnego Miasta Poznania (drugi najlepszy wynik w skali miasta). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego w kadencji 2014-2018
 • 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewod. Komisji Rewitalizacji, wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publ., pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzew. Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-2010 Radny Miasta Poznania: był wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • od 2001 do 2010 r. był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego ,,Żegrze"
 • w l. 2004 - 2006 współpracownik społeczny Posła do Parlamentu Europejskiego - dra Filipa Kaczmarka od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na Os.Stare Żegrze
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).

Inne ważniejsze doświadczenia społeczne:

 • w l. 2001-03 - przewod. Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • w l. 1997-2001 - przewod. NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 l. przerwy w działalności)
 • w l. 2002-05 - członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • w l. 2001-02 - członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 2000-02- członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 1999-2001 - współzałożyciel i wiceprzew. Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
 • w I poł. l.90-tych -  Towarzystwo Gimnastyczne  ,,Sokół" - Gniazdo Rataje
 • w l. 1989-1994 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Bezpośredni nadzór:
Mariusz Wiśniewski nadzoruje Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta; Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków; Wydział Oświaty; Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Zarząd Dróg Miejskich; Zarząd Transportu Miejskiego; Zakład Robót Drogowych.


Drugi Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury i sportu - pana Jędrzeja Solarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opieki zdrowotnej i funkcjonowania miejskich jednostek opieki zdrowotnej;
 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 4. funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu grup społecznych;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 6. rozwoju życia kulturalnego Miasta Poznania i działalności miejskich instytucji kultury;
 7. organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki osobowej w Urzędzie Miasta Poznania;
 8. nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Poznania;
 9. kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;
 10. świadczenia na rzecz mieszkańców i wydziałów Urzędu Miasta Poznania usług call center i contact center;
 11.  nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Członek rad nadzorczych, od 2014 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.


Trzeci Zastępca Prezydenta Bartosz Guss

Nadzoruje

Pan Bartosz Guss nadzoruje:

 1. Biuro Obsługi Inwestorów;
 2. Biuro Spraw Lokalowych;
 3. Wydział Gospodarki Komunalnej;
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 5. Wydział Urbanistyki i Architektury;
 6. Miejską Pracownię Urbanistyczną;
 7. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

 Pan Bartosz Guss nadzoruje przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

 1. Ogród Zoologiczny;
 2. Palmiarnię Poznańską;
 3. Usługi Komunalne.

Pan Bartosz Guss reprezentuje Miasto w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Pan Bartosz Guss zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej i lokalowej - pana Bartosza Gussa należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju;
 2. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 3. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta oraz ich realizacji z wyłączeniem dróg miejskich i transportu publicznego;
 4. usług komunalnych i utrzymania czystości;
 5. infrastruktury telekomunikacyjnej;
 6. inwestycji z udziałem ludności;
 7. inwestycji inżynierskich;
 8. współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych - w zakresie prognoz inwestycyjnych;
 9. promocji ofert Miasta dla działań inwestycyjnych;
 10. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 11. polityki przestrzennej Miasta Poznania;
 12. administracji architektoniczno-budowlanej;
 13. administracji geodezyjnej;
 14. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 15. gospodarowania nieruchomościami oraz komunalnymi lokalami użytkowymi;
 16. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;
 17. nadzoru nad wyposażeniem w nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 18. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Życiorys

Urodzony 21 kwietnia 1975 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1999 roku.

Od 2000 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Swoją karierę zawodową rozpoczął  w Wydziale Mienia Komunalnego. Po 7 latach awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, by następnie w 2013 r. objąć funkcję Dyrektora Wydziału.

Od 2015 r. wszedł w skład Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W 2012 roku rozpoczął prowadzenie zajęć z zakresu prawa rzeczowego w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Prywatnie uprawia triathlon oraz bieganie. Jego pasją jest podróżowanie, chodzenie po górach oraz czytanie książek historycznych.


Czwarta Zastępczyni Prezydenta Katarzyna Kierzek-Koperska

Nadzoruje

Pani Katarzyna Kierzek-Koperska nadzoruje:

 1. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 2. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 3. Wydział Ochrony Środowiska;
 4. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Pani Katarzyna Kierzek - Koperska współpracuje z następującymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Doraźna Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji Zagranicznej

Pani Katarzyna Kierzek - Koperska współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępczyni Prezydenta do spraw ochrony środowiska, działalności gospodarczej i współpracy międzynarodowej należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. ochrony środowiska;
 2. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
 3. gospodarki rolnej;
 4. zapewnienia ochrony praw konsumentów;
 5. strategii rozwoju Miasta, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przygotowywania analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania;
 6. współpracy międzynarodowej w zakresie kontaktów Urzędu Miasta Poznania z miastami zagranicznymi, instytucjami, organizacjami oraz miastami partnerskimi, a także uczestnictwa Miasta Poznania w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów;
 7. organizacji współpracy Miasta z zagranicą;
 8. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta

Życiorys

Katarzyna Kierzek-Koperska

Urodziła się 9 czerwca 1974 r. we Wrześni.

Wykształcenie

W 2002 r. ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku finanse i bankowość (specjalizacja: rachunkowość). Jest absolwentką European Academy of Diplomacy w Warszawie (2017 r.). W 2018 r. ukończyła także European Womans Academy w Brukseli, organizowaną przez ALDE Party, Fundację Friedrich-Naumann-Stiftung oraz ELF.

Doświadczenie zawodowe

W 1998 r. założyła pierwszą działalność gospodarczą na poznańskiej Wildzie, zajmowała się obsługą księgową i doradztwem dla firm. W 2007 r. uzyskała tytuł doradcy podatkowego  i została wpisana na listę Ministra Finansów. W 2012 r. przekształciła firmę w spółkę prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 2009 r. nabyła udziały w spółce zajmującej się rynkiem nieruchomości. W obu spółkach pełniła funkcję prezesa zarządu.

Działalność społeczna

W 2017 r. była członkiem rady fundacji Zbyszka Gryglasa, w ramach której została koordynatorką akcji na Wielkopolskę "Wakacje dla małych Kresowian". Dzięki tej akcji 20 dzieci z Ukrainy spędziło wakacje w Poznaniu. W latach 2008-2012 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Działalność polityczna

W 2015 r. została sekretarzem partii.Nowoczesna w Wielkopolsce, a dwa lata później przewodniczącą regionu wielkopolskiego. W 2015 r. kandydowała również do Senatu z okręgu powiatu poznańskiego, uzyskując wynik 45 tys. głosów. W 2018 roku kandydowała w wyborach do Rady Miasta z okręgu 1, z listy Koalicji Obywatelskiej, uzyskując wynik ponad 5 tys. głosów.

Rodzina
Prywatnie jest żoną Krzysztofa oraz matką dwojga dorosłych dzieci, Patryka i Karoliny.

Języki obce

Język angielski - zaawansowany


Sekretarz Miasta Poznania - Stanisław Tamm

Nadzoruje

Pan Stanisław Tamm nadzoruje:

 1. Poradnię Zakładową;
 2. Urząd Stanu Cywilnego;
 3. Wydział Informatyki;
 4. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;
 5. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta;
 6. Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu.

Pan Stanisław Tamm współpracuje z Komisją Samorządową Rady Miasta Poznania

Zakres zadań

Do zakresu zadań Sekretarza - pana Stanisława Tamma należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu;
 2. czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw;
 3. informatyzacji wydziałów Urzędu oraz koordynowania rozwoju informatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 4. nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk;
 5. nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, obywatelstwa i stowarzyszeń;
 6. nadzoru nad bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
 7. nadzoru nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd oraz miejskie jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2;
 8. wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 9. nadzoru nad rejestracją i ewidencją pojazdów oraz przyznawaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
 10. jednostek pomocniczych Miasta;
 11. realizacji umowy serwisu brokerskiego;
 12. sporządzania testamentów allograficznych;
 13. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta;
 14. innych obowiązków, powierzonych Sekretarzowi Miasta odrębnymi przepisami wewnętrznymi.

Życiorys

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych "Akademia Liderów Samorządowych" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru  w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" na stanowisku głównego specjalisty ds. restrukturyzacji.  W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 - 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego w szczególności zajmując się problematyką strategii rozwoju gospodarczego regionów, przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i komunalizacją mienia państwowego, wdrożeniem reformy administracji publicznej i ochrony zdrowia, nadzorem nad samorządem terytorialnym oraz koordynował działania służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

W latach 2002-2003 kierował biurem regionalnym  Megadex S.A.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Miasta Poznania, realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, informatyzacją urzędu, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom oraz nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i realizacją zamówień publicznych.


Skarbnik Miasta Poznania - Barbara Sajnaj

Nadzoruje:

Pani Barbara Sajnaj nadzoruje:

 1. Wydział Budżetu i Kontrolingu;
 2. Wydział Finansowy.

Pani Barbara Sajnaj współpracuje z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Skarbnika - pani Barbary Sajnaj należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. zapewnienia realizacji polityki finansowej Miasta;
 2. nadzorowania prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Miasta, zapewnienia bieżącej kontroli jego wykonania;
 3. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 4. wykonywania powierzonych przez Prezydenta obowiązków głównego księgowego budżetu Miasta;
 5. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielania innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty.

Życiorys

Urodziła się 2 września 1956 r. Z zawodu jest prawnikiem. W 1985 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegy rewident. Jej doświadczenie zawodowe od początku aktywności zawodowej związane jest z finansami. W 1975 roku podjęła pracę jako księgowa w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Taskomont, w 1986 r. obejmuje funkcję kierownika Sekcji Kosztów - zastępcy kierownika Działu w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. Od 1988 roku pełniła funkcję głównego księgowego w: do 1997 r. - Pekabud - Swarzędz Sp. o.o., 1997 - 1998 - Homag Bud Sp. o.o. w Poznaniu, od grudnia 1998 do VII 1999 r. - Polnordic Construction Sp. z o.o.

Skarbnikiem Miasta Poznania jest od 1999 roku. Nadzoruje politykę finansową i budżetową Miasta Poznania. Autorka i współautorka publikacji poświęconych zarówno Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu (finansowanie inwestycji miast), jaki rachunkowości budżetowej (inwentaryzacja). W roku 2012 obroniła z wyróżnieniem pracę dyplomową w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach Akademii Liderów Samorządowych. Obecne zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach, związanych z centralizacją VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia dla skarbników gmin.