Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - Jędrzej Solarski

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2024-2029

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 120 tel. 61 878 53 23, email: sekretariat_j.solarski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pierwszy Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta;
 2. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 3. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 4. Wydział Kultury;
 5. Wydział Organizacyjny z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 6;
 6. Wydział Sportu;
 7. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przy pomocy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w zakresie realizowanych projektów unijnych - Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego.

Przy pomocy Wydziału Kultury - miejskie instytucje kultury - z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych.

Przy pomocy Wydziału Sportu - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. miejskie jednostki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, inne niż Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie,
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań - z wyłączeniem nadzoru wykonywanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska,
 3. Poznański Zespół Żłobków,
 4. Poznańskie Centrum Świadczeń,
 5. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu,
 6. Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 7. żłobki inne niż wymienione w lit. c, kluby dziecięce i dziennych opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
 8. Ogród Zoologiczny;

Przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu - prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka".

Koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy:

 1. Biura Koordynacji Projektów i Rewitaliacji Miasta w odniesieniu do Targowisk sp. z o.o.;
 2. Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - w odniesieniu do Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. oraz Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A;
 3. Wydziału Sportu - w odniesieniu do Term Maltańskich sp. z o.o.

Pierwszy Zastępca Prezydenta współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi, kultury, sportu i działalności gospodarczej oraz rewitalizacji i funduszy europejskich - Jędrzeja Solarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. pomocy społecznej;
 2. ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami;
 3. miejskiej oferty wsparcia dla rodzin i seniorów oraz zinstytucjonalizowanych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 4. wsparcia osób z niepełnosprawnościami i koordynacji działań w zakresie polityki równościowej oraz koordynacji realizacji zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej;
 5. koordynacji współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi;
 6. rozwoju życia kulturalnego Miasta Poznania i działalności miejskich instytucji kultury;
 7. nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Poznania;
 8. rozwoju kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;
 9. organizacji pracy Urzędu Miasta Poznania i realizacji polityki osobowej w Urzędzie Miasta Poznania;
 10. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 11. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki leśnej i rolnej;
 12. zapewnienia ochrony praw konsumentów oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
 13. organizowania przyjaznych warunków do osiedlania się cudzoziemców i repatriantów;
 14. koordynacji i monitorowania realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030;
 15. inicjowania i wspierania pozyskiwania funduszy strukturalnych z programów operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym oraz z instytucji wspólnotowych Unii Europejskiej;
 16. wspomagania zarządzania projektami w zakresie koordynowania i monitorowania;
 17. współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych - w zakresie prognoz inwestycyjnych;
 18. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Od 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Wiceprzedwodniczącym Rady Nadzorczej Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.


Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - Mariusz Wiśniewski

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2024-2029

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 17, email: sekretariat_m.wisniewski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Drugi Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu;
 2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
 3. Wydział Oświaty;
 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
 5. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej;
 6. Zarząd Dróg Miejskich;
 7. Zarząd Transportu Miejskiego;
 8. Zakład Robót Drogowych.

Przy pomocy Wydziału Oświaty:

 1. Przedszkola;
 2. Szkoły;
 3. miejskie szkoły artystyczne;
 4. młodzieżowe domy kultury;
 5. pozostałe miejskie jednostki wymienione w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 6. Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu.

Przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Straż Miejską Miasta Poznania.

Koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy Zarządu Transportu Miejskiego w odniesieniu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o.

Drugi Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Miasta Poznania wobec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw oświaty, transportu, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju Miasta, turystyki i współpracy międzynarodowej - Mariusza Wiśniewskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży, a także funkcjonowania wymienionych w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania miejskich placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 2. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Poznania, szczególnie w zakresie dróg miejskich i transportu publicznego oraz ich realizacji;
 3. komunikacji drogowej i ścieżek rowerowych;
 4. organizacji i zarządzania ruchem publicznym w układzie komunikacyjnym;
 5. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z policją i strażą pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 6. zgromadzeń, obrony cywilnej, spraw obronnych (w tym powszechnego obowiązku obrony) i zagrożeń nadzwyczajnych;
 7. promocji Miasta Poznania w zakresie rozwoju turystyki miejskiej, kulturowej i kongresowej;
 8. strategii rozwoju Miasta Poznania, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przygotowywania analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania i raportu o stanie Miasta Poznania;
 9. rozwoju i promocji Poznania jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych oraz silnego ośrodka akademickiego i naukowego;
 10. koordynacji wdrażania Polityki Poznań Młodych 2025;
 11. współpracy międzynarodowej w zakresie kontaktów Urzędu Miasta Poznania z miastami zagranicznymi, instytucjami, organizacjami oraz miastami partnerskimi, a także uczestnictwa Miasta Poznania w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów;
 12. organizacji współpracy Miasta Poznania z ośrodkami zagranicznymi;
 13. koordynacji oceny wiarygodności kredytowej Miasta Poznania;
 14. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Ur. w Poznaniu 7.05.1978 r., od początku zamieszkały na Nowym Mieście. W 2002 r. ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia magisterskie na kierunku politologia, a w 2007 r. prawo. Ponadto ukończył studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2013) oraz Wyższy Kurs Obronny na Akademii Sztuk Wojennych w Warszawie (2022). Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). W 2014 r. pracował jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; w l. 2012-14 był wykładowcą w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 r. (za wyjątkiem l.2020-22) do 2023 r. prowadził zajęcia na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W l. 2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu w 2011 r. Od 2006 do 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego dra Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 r. pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich; wcześniej m.in. w l. 1998-2000 był dziennikarzem działu sportowego "Gazety Poznańskiej". Absolwent XVII Liceum Ogólnokształcącego na os. Czecha (1997) oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im.H.Cegielskiego na os. Rusa (1993).

Działalność samorządowa:

 • w 2024 r. wybrany po raz piąty przez mieszkańców na radnego miejskiego w okręgu Łazarz-Jeżyce-Wilda z list Koalicji Obywatelskiej (najlepszy wynik w okręgu); w związku z dalszym powierzeniem przez Prezydenta J.Jaśkowiaka funkcji Z-cy Prezydenta Miasta Poznania złożył mandat radnego
 • od kadencji samorządu 2019-2024 reprezentuje Miasto Poznań w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" oraz w Zarządzie Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S11"
 • w 2018 r. wybrany po raz czwarty przez mieszkańców Rataj, Żegrza, Łaciny, Starołęki, Minikowa, Głuszyny, Pokrzywna, Krzesin, Dębca i Świerczewa na radnego miejskiego - 8120 głosów (3. wynik w Poznaniu); w związku z dalszym powierzeniem przez Prezydenta J. Jaśkowiaka funkcji Z-cy Prezydenta złożył mandat radnego
 • od 2015 r. reprezentuje Miasto Poznań w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, wiceprzewodniczący Rady PLOT
 • w 2014 r. wybrany po raz trzeci przez mieszkańców na radnego Miasta Poznania (drugi wynik w mieście). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego
 • w l. 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewod. Komisji Rewitalizacji, wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publ., pracował też w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzew. Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-10 Radny Miasta Poznania: był wiceprzew. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował też w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • w l. 2001 - 2011 z wyboru mieszkańców był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego "Żegrze".

 Działalność społeczna:

 • 2001-03 przew. Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • 1997-2001 przew. NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 l. przerwy w działalności)
 • 2002-05 członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • 2001-02 członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • 2000-02 członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • 1999-2001 współzałożyciel i wiceprzew. Młodzieżowej Rady Miasta
 • w l. 2004 - 06 współpracownik społeczny Posła do PE - dra Filipa Kaczmarka
 • od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na os. Stare Żegrze
 • jako wolontariusz wspierał w l. 2007-2014 działania Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenia Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda, powstałego z inicjatywy Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).
 • w I poł. l. 90. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - Gniazdo Rataje
 • 1989-94 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - Natalia Weremczuk

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2024-2029

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16 email: sekretariat_n.weremczuk@um.poznan.pl

Nadzoruje

Trzeci Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Obsługi Inwestorów;
 2. Biuro Spraw Lokalowych;
 3. Wydział Gospodarki Komunalnej;
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 5. Wydział Urbanistyki i Architektury;
 6. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska;
 7. Miejską Pracownię Urbanistyczną;
 8. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

 • Palmiarnię Poznańską,
 • Usługi Komunalne;

Przy pomocy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej,
 • Zakład Lasów Poznańskich

Trzeci Zastępca koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy:

Wydziału Gospodarki Komunalnej w odniesieniu do:

 • Aquanet S.A.,
 • Veolia Energia Poznań S.A.,
 • Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Biura Spraw Lokalowych w odniesieniu do:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.,
 • Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Trzeci Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju;
 2. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 3. usług komunalnych i utrzymania czystości;
 4. infrastruktury telekomunikacyjnej;
 5. promocji ofert Miasta Poznania dla działań inwestycyjnych;
 6. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. polityki przestrzennej Miasta Poznania;
 8. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania;
 9. administracji architektoniczno-budowlanej;
 10. administracji geodezyjnej;
 11. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 12. gospodarowania nieruchomościami oraz komunalnymi lokalami użytkowymi;
 13. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu Poznań w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;
 14. nadzoru nad wyposażeniem w nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 15. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania;
 16. kształtowania i ochrony środowiska;
 17. utrzymania zieleni miejskiej.

Życiorys

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, radczyni prawna, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu od 2020 r. Wcześniej przez dziesięć lat zastępczyni dyrektora, zajmująca się analizą i wyznaczaniem standardów prawnych przy tworzeniu dokumentów planistycznych. Jako pełnomocniczka Prezydenta i Rady Miasta reprezentowała Miasto Poznań przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autorka publikacji i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wykładowczyni akademicka na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Od września 2020 roku Natalia Weremczuk pełniła funkcję dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. W tym czasie Pracownia przygotowała projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (alternatywnie nowe Studium - konstytucję przestrzenną Poznania), 61 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym plan ochronny dla poznańskich Szacht, czy poznańskiej Cytadeli, plan poszerzający klin zieleni na Strzeszynie, plan dla nowego parku linearnego na Górczynie, nowy plan dla Starego Miasta, czy plany inwestycyjne dla obiektów poprzemysłowych na terenie dawnej EC Garbary na Ostrowie Tumskim (tzw. mała wyspa), na terenie dawnej Rzeźni Miejskiej, czy na terenach w rejonie ulicy Starołęckiej. Pod kierownictwem Natalii Weremczuk, we współpracy z PKP, MPU przygotowała również nową koncepcję zagospodarowania dworca głównego w Poznaniu.


Sekretarz Miasta Stanisław Tamm

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2024-2029

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 127, tel. 61 878 53 26, fax 61 878-54-31, email: sekretariat_s.tamm@um.poznan.pl

Nadzoruje

Sekretarz Miasta nadzoruje:

 1. Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z wyłączeniem stanowisk pracy Inspektora Ochrony Danych
 2. Biuro Poznań Kontakt;
 3. Biuro Zamówień Publicznych;
 4. Poradnię Zakładową;
 5. Urząd Stanu Cywilnego;
 6. Wydział Informatyki;
 7. Wydział Obsługi Urzędu;
 8. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;
 9. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Sekretarz Miasta Poznania współpracuje z Komisją Samorządową Rady Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Sekretarza Miasta Poznania, Stanisława Tamma, należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu Miasta Poznania;
 2. czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw;
 3. świadczenia na rzecz mieszkańców i wydziałów Urzędu Miasta Poznania usług call center i contact center;
 4. wdrażania i realizacji koncepcji Smart City w mieście;
 5. informatyzacji wydziałów Urzędu Miasta Poznania, w tym zapewnienia technicznych warunków do realizacji zadań z zakresu dostępności cyfrowej oraz koordynowania rozwoju informatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 6. nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk;
 7. nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, obywatelstwa i stowarzyszeń;
 8. nadzoru nad bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
 9. nadzoru nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd Miasta Poznania zgodnie z odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania;
 10. wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 11. nadzoru nad rejestracją i ewidencją pojazdów oraz przyznawaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
 12. jednostek pomocniczych Miasta Poznania;
 13. realizacji umowy serwisu brokerskiego;
 14. nadzoru nad zawieraniem i realizacją umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 15. sporządzania testamentów allograficznych;
 16. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania;
 17. innych obowiązków powierzonych Sekretarzowi Miasta Poznania odrębnymi przepisami wewnętrznymi.

Życiorys

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych "Akademia Liderów Samorządowych" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru  w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" na stanowisku głównego specjalisty ds. restrukturyzacji. W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 - 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego w szczególności zajmując się problematyką strategii rozwoju gospodarczego regionów, przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i komunalizacją mienia państwowego, wdrożeniem reformy administracji publicznej i ochrony zdrowia, nadzorem nad samorządem terytorialnym oraz koordynował działania służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

W latach 2002-2003 kierował biurem regionalnym  Megadex S.A.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Miasta Poznania, realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, informatyzacją urzędu, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom oraz nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i realizacją zamówień publicznych.


Skarbnik Miasta Piotr Husejko

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2024-2029

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123, tel. 61 878 54 43, fax 61 878 57 50, email: sekretariat_p.husejko@um.poznan.pl

Nadzoruje

Skarbnik Miasta nadzoruje:

 1. Wydział Budżetu i Kontrolingu;
 2. Wydział Finansowy;
 3. Wydział Podatków i Opłat.

Skarbnik Miasta współpracuje z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. zapewnienia realizacji polityki finansowej Miasta Poznania;
 2. nadzorowania prac w zakresie przygotowania i realizacji budżetu Miasta Poznania i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zapewnienia bieżącej kontroli wykonania budżetu oraz kontrolingu;
 3. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 4. wykonywania powierzonych przez Prezydenta Miasta Poznania obowiązków głównego księgowego budżetu Miasta Poznania;
 5. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, a także udzielania innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty.

Życiorys

Piotr Husejko ma wykształcenie ekonomiczne. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków oraz organizacji i zarządzania w jednostkach administracji, a także liczne kursy dotyczące rachunkowości budżetowej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe: od marca 2012 r. był dyrektorem najpierw Wydziału Budżetu i Analiz UMP, a następnie Wydziału Budżetu i Kontrolingu. Na tych stanowiskach realizował zadania związane z opracowywaniem założeń polityki finansowej Miasta, przygotowaniem budżetu Poznania oraz jego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zajmował się również zapewnieniem bieżącej kontroli wykonania budżetu i kontrolingu oraz sporządzania okresowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu. Współpracował z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania.

Od 1 października 2020 r. był zastępcą Skarbnika Miasta Poznania. W ramach pełnienia tej funkcji nadzorował m.in. proces obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta oraz prace związane z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowych.