plakat

Polityka kulturalna w Polsce i w Niemczech - konferencja

2018-06-21 ( czwartek )
09:30-18:00
Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27a, Poznań

Instytut Zachodni oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu zapraszają na konferencję polsko-niemiecką pt. "Polityka kulturalna w Polsce i Niemczech - tendencje i wyzwania"w dniu 21 czerwca 2018 r., w siedzibie Instytutu Zachodniego przy ul. Mostowej 27 w Poznaniu.

Konferencja będzie poświęcona aktualnym zagadnieniom polityki kulturalnej w Polsce i Niemczech, w obliczu współczesnych wyzwań, a także wymianie doświadczeń w zakresie strategii i metod działania decydentów na szczeblu regionalnym i komunalnym (Erfurt, Poznań, Kraków, Warszawa). Istotne będzie pokazanie obszaru współdziałania włodarzy miast i samorządów z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami w procesie kształtowania życia kulturalnego miast. Podjęta zostanie też próba odpowiedzi na pytania o możliwości rozszerzenia i urozmaicenia oferty kulturalnej poprzez ożywienie współpracy międzynarodowej jako platformy dialogu międzykulturowego, środka do poznawania kultury kraju sąsiada, wreszcie czynnika służącego budowaniu lepszych relacji między społeczeństwami obu narodów na bazie języka kultury (zwłaszcza wśród młodego pokolenia).

Adresatami konferencji są: pracownicy naukowi, analitycy i badacze, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji kulturalnych, publicyści, kulturoznawcy, politolodzy, studenci. Udział przedstawicieli świata nauki, decydentów, ludzi kultury i praktyków pozwoli na podsumowanie dotychczasowych dokonań i rozpoznanie deficytów na tym polu; umożliwi też wymianę doświadczeń i dyskusję na temat przyszłych zadań i celów w zakresie omawianej problematyki.

Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym).

Zobacz iz.poznan.pl/aktualnosci/wydarzenia/politykakulturalna