Konsultacje społeczne dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od mostu Lecha do kładki w Owińskach na zachodnim brzegu rzeki Warty - od 30 października do 12 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na północ od Mostu Lecha do kładki w Owińskach (wschodni brzeg rzeki Warty).

W roku 2020 powstała koncepcja drogi pieszo-rowerowej Wartostrada na północ od Mostu Lecha do kładki w Owińskach - obecnie już istniejącej. W szczególności mając na uwadze zapewnienie właściwego dojazdu do kładki w Owińskach - budowa ścieżek od strony miasta Poznania jest tutaj kluczowa.

W związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków unijnych, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zleciło w tym roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania, który jest przedmiotem konsultacji. 

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie informacji w następujących zakresach:

- przebiegu trasy ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada do Owińsk,
- rozwiązań technicznych przyjętych na trasie, w tym przede wszystkim rodzaju nawierzchni ścieżki na poszczególnych odcinkach trasy,
- propozycji dodatkowych łączników do trasy z terenami zabudowanymi,

- wskazania potencjalnych miejsc wypoczynku (miejsc obsługi rowerzystów) na trasie.

Konsultacje społeczne będzie prowadziło Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w terminie od 30 października do 12 listopada 2023 r. 

Opinie i uwagi będą zbierane w formie elektronicznej, pod adresem: wartostrada@um.poznan.pl lub papierowej, pism dostarczonych do siedziby Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

UWAGA dot. odcinka Wartostrady przez osiedle Wilczy Młyn  (na planie orientacyjnym trasa zaznaczona kolorem błękitnym):

W związku z napływem wielu uwag dotyczących przebiegu trasy przez osiedle Wilczy Młyn, uprzejmie informujemy, że zakres prac, jaki miałby być wykonany w ramach inwestycji na terenie osiedla ogranicza się wyłącznie do wprowadzenia oznakowania wzdłuż istniejących dróg informujących o przebiegu trasy Wartostrady. W ramach inwestycji Wartostrady na północ, na osiedlu Wilczy Młyn nie jest planowane wykonanie prac związanych z budową, czy przebudową ścieżek pieszo-rowerowych.

Projektowana budowa trasy Wartostrady zaczyna się w tym rejonie Odcinkiem nr 2, który rozpoczyna swój bieg za osiedlem na przedłużeniu ul. Macieja Rataja w kierunku ul. Karpiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej